Вы тут

Віншаванне Прэзідэнта Беларусі са 100-годдзем «Звязды»


Па­ва­жа­ныя сяб­ры!


Він­шую вас са 100-га­до­вым юбі­ле­ем вы­ха­ду ў свет пер­ша­га ну­ма­ра га­зе­ты «Звяз­да».

За­сна­ва­ная ў ня­прос­ты час уз­ру­шэн­няў і пе­ра­мен у жніў­ні 1917 го­да, «Звяз­да» ста­ла са­праўд­ным ле­та­пі­сам жыц­ця бе­ла­рус­ка­га гра­мад­ства. Яе гіс­то­рыя не­па­рыў­на звя­за­на з гіс­то­рыяй Бе­ла­ру­сі і на­ша­га на­ро­да. Праз га­зе­ту род­ная мо­ва да­хо­дзіць да кож­на­га сэр­ца.

«Звяз­да» не пе­ра­ста­ва­ла вы­да­вац­ца на­ват пад­час Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Га­зе­ту вы­пус­ка­лі ў мін­скім пад­пол­лі, пас­ля — на пар­ты­зан­скім вост­ра­ве Зыс­лаў. Дру­ка­ва­нае сло­ва за­клі­ка­ла лю­дзей да ба­раць­бы з за­хоп­ні­ка­мі, на­да­ва­ла ўпэў­не­нас­ць і сі­лы. Не­здар­ма пас­ля вай­ны «Звяз­дзе» пры­свя­ці­лі ча­ты­ры пом­ні­кі — уні­каль­ны вы­па­дак, які яск­ра­ва свед­чыць пра знач­насць га­зе­ты для бе­ла­ру­саў.

Ша­ну­ю­чы тра­ды­цыі аб'­ек­тыў­нас­ці і ўзва­жа­нас­ці ў па­да­чы ін­фар­ма­цыі, ува­гі да прос­та­га ча­ла­ве­ка, якія бы­лі за­кла­дзе­ны не ад­ным па­ка­лен­нем жур­на­ліс­таў, пе­ры­я­дыч­нае вы­дан­не за­ста­ец­ца для свай­го чы­та­ча кам­пе­тэнт­най кры­ні­цай ін­фар­ма­цыі і спа­гад­лі­вым су­раз­моў­цам.

Жа­даю ка­лек­ты­ву рэ­дак­цыі зда­роўя, на­тхнен­ня, плё­ну ў пра­цы дзе­ля роск­ві­ту на­шай род­най Бе­ла­ру­сі.

Прэ­зі­дэнт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь 
Аляк­сандр Лукашэнка.

9 жніўня 2017 года.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Надзея для Вары

Надзея для Вары

Калi хварэюць блiзкiя, гэта заўсёды гора, але няма гора большага, чым калi хварэюць дзецi. 

Грамадства

Андрэй Раўкоў: Я не марыў быць генералам

Андрэй Раўкоў: Я не марыў быць генералам

Мiнiстр абароны — пра складаны шлях да генеральскiх пагонаў, перспектывы развiцця беларускай армii i мiрнае неба над галавой.