Вы тут

Пабудаваць мост і павярнуць малочныя рэкі


Рэзананснае пытанне па ўзвядзенні новага моста паміж Жыткавічамі і Туравам трэба вырашаць да канца гэтага года. Такое даручэнне даў учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай сустрэчы з намеснікам прэм’ер-міністра Міхаілам Русым. Акрамя таго, кіраўнік дзяржавы звярнуўся да тэмы спрэчак аб пастаўках беларускага малака ў Расію.


Праверыць стан усіх мастоў

Па сло­вах кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, мас­ты, якія бы­лі па­бу­да­ва­ны ў са­вец­кія ча­сы, вя­до­ма, ужо не ў са­мым леп­шым ста­не і па­тра­бу­юць ра­мон­ту, як і мост у Жыт­ка­віц­кім ра­ё­не. «Дрэн­на, што гэ­та не­ча­ка­на зда­ры­ла­ся. За гэ­ты год но­вы мост па­ві­нен быць там па­бу­да­ва­ны», — даў да­ру­чэн­не бе­ла­рус­кі лі­дар, які сам час­та бы­вае ў гэ­тым рэ­гі­ё­не. Па яго сло­вах, лю­дзі ра­зу­ме­юць, што ўся­ля­кае зда­ра­ец­ца, але яны не па­він­ны ад гэ­та­га па­ку­та­ваць. «Трэ­ба ар­га­ні­за­ваць пад­воз да Ту­ра­ва, Жыт­ка­віч, каб лю­дзі маг­лі пе­ра­мя­шчац­ца», — за­га­даў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Прэ­зі­дэнт за­явіў, што збі­ра­ец­ца на­ве­даць гэ­ты ра­ён вяс­ной і ад­са­чыць, як вы­кон­ва­ец­ца яго да­ру­чэн­не. Гэ­та пы­тан­не за­раз на яго аса­біс­тым кант­ро­лі. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы да­ру­чыў пра­ве­рыць стан і ін­шых па­доб­ных мас­тоў у кра­і­не і не ча­каць, па­куль «не­дзе штось­ці лоп­не ці трэс­не».

Нагадаем, што ў кан­цы мі­ну­ла­га го­да ў Жыт­ка­віц­кім ра­ё­не на мос­це це­раз Пры­пяць з'я­ві­лі­ся рас­ко­лі­ны і ён пра­віс. Спа­чат­ку яго за­кры­лі для аў­та­транс­пар­ту, а за­тым і для пе­ша­хо­даў. Не­ўза­ба­ве для мяс­цо­вых жы­ха­роў бы­ла ўста­ля­ва­на пан­тон­ная пе­ра­пра­ва. Зараз з-за ма­ро­зу яна пра­ца­ваць не мо­жа.

Вырашыць малочны рэбус

Так­са­ма Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў­ся да тэ­мы спрэ­чак аб па­стаў­ках бе­ла­рус­ка­га ма­ла­ка ў Ра­сію. «Ха­чу ска­заць, што без ад­ка­зу та­кія рэ­чы не за­ста­нуц­ца. Мы прос­та цяр­пець гэ­та не бу­дзем. Та­му што мя­не спец­служ­бы ін­фар­му­юць, што за­вез­лі з Но­вай Зе­лан­дыі або ад­куль-не­будзь су­хое ма­ла­ко (гэ­та іх спра­ва), з'я­ві­лі­ся ліш­кі і яны па­чы­на­юць нас пры­трым­лі­ваць, па­куль рэа­лі­зу­юць тое ма­ла­ко па вы­со­кіх цэ­нах. Та­му ім не па­да­ба­ец­ца тан­нае ма­ла­ко, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — Мы ім ад­да­дзім сваё ма­ла­ко па той ца­не, якую лі­чым па­трэб­най, а яны ня­хай ра­сі­я­нам па­вя­ліч­ва­юць ца­ну, ка­лі там ужо рус­кія лю­дзі, маск­ві­чы або пі­цер­цы, аб'­елі­ся но­ва­зе­ланд­скім ма­ла­ком. Та­му мя­не ці­ка­віць, як вы­ра­ша­ец­ца гэ­та пы­тан­не».

Бе­ла­рус­кі лі­дар за­пы­таў, якія праб­ле­мы ёсць на гэ­ты мо­мант у сель­скай гас­па­дар­цы, як уплы­ва­юць умо­вы на­двор'я, бо «зі­ма пра­вя­рае нас на тры­ва­ласць», па­ці­ка­віў­ся, як яе вы­трым­лі­ва­юць жы­вё­ла­га­доў­чыя комп­лек­сы, якія па­бу­да­ва­лі па най­ноў­шых тэх­на­ло­гі­ях. Так­са­ма Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка звяр­нуў ува­гу на сі­ту­а­цыю ў ляс­ной гас­па­дар­цы. «Бар­дак поў­ны, ха­бар­нік на ха­бар­ні­ку ся­дзіць», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы і даў за­гад ві­цэ-прэм'­е­ру на­вес­ці ў ёй па­ра­дак, «каб мыш не пра­па­ўзла».

Мі­ха­іл Ру­сы, на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Бе­ла­ру­сі:

— Кі­раў­ні­ку дзяр­жа­вы было даложана па тых пы­тан­нях, якія ўзнік­лі ў нас па ма­лоч­най пра­дук­цыі. На­мі быў пра­ве­дзе­ны цэ­лы шэ­раг су­стрэч на пля­цоў­ках Мі­ніс­тэр­ства сель­скай гас­па­дар­кі і ўра­да Ра­сіі па па­стаў­ках ма­лоч­най пра­дук­цыі. Па­ды­хо­ды зной­дзе­ны. Бе­ла­русь ле­тась па­ста­ві­ла ў Ра­сію амаль 4 міль­ё­ны тон ма­ла­ка і ма­лоч­най пра­дук­цыі. Згод­на са ста­тыс­ты­кай, цэ­ны на гэ­тыя та­ва­ры вы­шэй­шыя, чым ана­ла­гіч­ныя ра­сій­скія або з трэ­ціх кра­ін. Та­му па­про­кі ў дэм­пін­гу ў да­чы­нен­ні да Бе­ла­ру­сі не аб­грун­та­ва­ныя.

Мы пад­рых­та­ва­лі да­рож­ную кар­ту, і ця­пер яна раз­гля­да­ец­ца на ўзроў­ні мі­ніс­тэр­стваў сель­скай гас­па­дар­кі Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі па вы­ва­дзе тых прад­пры­ем­стваў, на якія на­кла­дзе­ны аб­ме­жа­ван­ні. Да­ру­ча­на і пад­тры­ма­на на ўзроў­ні ўра­да Ра­сіі ў са­ка­ві­ку за­цвер­дзіць на ка­ле­гіі абод­вух мі­ніс­тэр­стваў ба­лан­сы на су­хое ма­ла­ко. Мы га­то­вы пад­пі­сац­ца пад лю­бой пра­па­но­вай па цэ­нах не ні­жэй­шых, чым у Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі.

Так­са­ма на­мі аб­мяр­коў­ва­ла­ся тэ­ма кад­раў у ляс­ной гас­па­дар­цы. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы па­ста­віў сур'­ёз­ныя пы­тан­ні і па­пра­кнуў, што ёсць шэ­раг не­да­пра­цо­вак. Та­му ў най­блі­жэй­шы час бу­дзе пры­ня­та кад­ра­вае ра­шэн­не па пры­зна­чэн­ні мі­ніст­ра. Ура­дам і Ад­мі­ніст­ра­цы­яй Прэ­зі­дэн­та па­да­бра­ны кан­ды­да­ту­ры — вель­мі моц­ныя. Усе прэ­тэн­дэн­ты — гэ­та лю­дзі, якія ве­да­юць ляс­ны комп­лекс не па чут­ках і ра­зу­ме­юць, як раз­ві­ваць гэ­ту сфе­ру з пунк­ту гле­джан­ня эка­на­міч­най мэ­та­згод­нас­ці.

Ве­ра­ні­ка ПУС­ТА­ВІТ

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Так цёпла, як у першым паўгоддзі, бывае адзін раз у 30 год

Так цёпла, як у першым паўгоддзі, бывае адзін раз у 30 год

За апошнія 30 гадоў у нас у краіне ў параўнанні з нормай 1961—1990 гадоў, якая ўжываецца як апорная пры ацэнцы значэнняў змены клімату, пацяплела на 1,3 градуса.

Грамадства

Ці прапаноўвае прыдарожны сэрвіс беларускую кухню?

Ці прапаноўвае прыдарожны сэрвіс беларускую кухню?

Міністэрства транспарту і камунікацый цяпер распрацоўвае генеральную схему развіцця прыдарожнага сэрвісу да 2025 года.

Грамадства

Гісторыя пра тое, як партызаны пайшлі па соль, а выратавалі дзевяць чалавек

Гісторыя пра тое, як партызаны пайшлі па соль, а выратавалі дзевяць чалавек

Гэты аповед даслаў нам у рэдакцыю наш даўні чытач з Вялікай Бераставіцы Міхаіл Маскальчук.

Грамадства

Што паглядзець у Хоцімску?

Што паглядзець у Хоцімску?

У Хоцімску нават ёсць кола агляду.