Вы тут

«Му­зей-бус» ад­пра­віўся па ма­лых га­ра­дах Бе­ла­ру­сі


7 мая ка­ля стэ­лы «Мінск — го­рад-ге­рой» Бе­ла­рус­кі рэс­пуб­лі­кан­скі са­юз мо­ла­дзі, Фе­дэ­ра­цыя праф­са­юзаў Бе­ла­ру­сі і Бе­ла­рус­кае гра­мад­скае аб'­яд­нан­не ве­тэ­ра­наў да­лі старт рэс­пуб­лі­кан­ска­му па­тры­я­тыч­на­му пра­ек­ту «Му­зей-бус «Квет­кі Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі».


«Му­зей-бус» пры­пар­ка­ваў­ся ка­ля стэ­лы «Мінск — го­рад-ге­рой». Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА

Тра­ды­цый­ны пра­ект ма­ла­дзёж­най, праф­са­юз­най і ве­тэ­ран­скай ар­га­ні­за­цый рэа­лі­зу­ец­ца ў рам­ках трох­ба­ко­ва­га па­гад­нен­ня аб су­пра­цоў­ніц­тве і скі­ра­ва­ны на кан­са­лі­да­цыю на­ма­ган­няў у спра­ве вы­ха­ван­ня ў мо­ла­дзі на­цы­я­наль­най і гра­ма­дзян­скай са­ма­свя­до­мас­ці; за­ха­ван­не пе­ра­ем­нас­ці па­ка­лен­няў, гіс­та­рыч­най праў­ды аб Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­не.

Экс­па­зі­цыю не­звы­чай­на­га му­зея скла­дуць экс­па­на­ты, якія свед­чаць пра ге­ра­ізм бе­ла­рус­ка­га на­ро­да і гіс­то­рыі вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў. У пры­ват­нас­ці, у ін­тэр­ак­тыў­ную вы­ста­ву ўвой­дуць ары­гі­наль­ныя ар­тэ­фак­ты ча­соў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, а так­са­ма ма­ке­ты і му­ля­жы зброі, эле­мен­ты рыш­тун­ку, аму­ні­цыі і ва­ен­най уні­фор­мы, ка­лек­цыя га­лаў­ных убо­раў, прад­ме­ты ва­ен­на­га по­бы­ту, да­ку­мен­ты і ўзна­га­ро­ды ўдзель­ні­каў тых да­лё­кіх ва­ен­ных па­дзей. Так­са­ма на вы­ста­ве мож­на бу­дзе ўба­чыць са­праўд­ны па­тэ­фон, ра­ры­тэт­ныя плас­цін­кі з са­вец­кі­мі да­ва­ен­нымі і пас­ля­ва­ен­ны­мі пес­ня­мі, уні­каль­ную кар­ту-схе­му апе­ра­тыў­най аб­ста­ноў­кі па­чат­ко­ва­га пе­ры­я­ду Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, вы­ка­на­ную ўруч­ную бе­ла­рус­кім на­ву­коў­цам-ар­хе­о­ла­гам Ула­дзі­мі­рам Іса­ен­кам, рэд­кую лі­та­ра­ту­ру з раз­на­стай­ным кар­та­гра­фіч­ным ма­тэ­ры­я­лам з се­рыі «Біб­лі­я­тэч­ка афі­цэ­ра» і мно­гае ін­шае.

Аку­ля­ры вір­ту­аль­най рэ­аль­нас­ці да­па­ма­га­юць на­вед­валь­ні­кам му­зея пе­ра­не­сці­ся ў мі­ну­лыя ча­сы. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА

Ва­ен­ную экс­па­зі­цыю гар­ма­ніч­на да­поў­няць су­час­ныя тэх­на­ло­гіі: «вір­ту­аль­ная кі­на­за­ла» са зруч­ны­мі крэс­ла­мі-транс­фор­ме­ра­мі і аку­ля­ра­мі вір­ту­аль­най рэ­аль­нас­ці. Стаць свед­ка­мі жы­вой гіс­то­рыі на свае во­чы ў фар­ма­це 360° да­па­мо­жа трох­хві­лін­ны фільм-ус­па­мін пра па­дзеі Дру­гой су­свет­най вай­ны ў па­на­рам­ным фар­ма­це. Ён ство­ра­ны ў рам­ках іні­цы­я­ты­вы «Па­мя­та­ем усё» бе­ла­рус­кай кам­па­ні­яй Wargamіng су­мес­на з ва­ен­на-па­тры­я­тыч­ным пар­кам «Па­тры­ёт». Да­рэ­чы, пра­гле­дзець ка­рот­ка­мет­раж­ку з удзе­лам рэ­аль­ных ге­ро­яў, ве­тэ­ра­наў-тан­кіс­таў, у «вір­ту­аль­най кі­на­за­ле» ад­на­ча­со­ва змо­гуць ча­ты­ры ча­ла­ве­кі.

8 мая з 12.00 экс­па­зі­цыю му­зея мож­на на­ве­даць ка­ля Цэнт­раль­на­га До­ма афі­цэ­раў, а з 14.00 — на Каст­рыч­ніц­кай пло­шчы.

Ка­ля стэ­лы «Мінск — го­рад-ге­рой» удзель­ні­кі Ка­лін­ка­віц­ка-Ма­зыр­ска­га ва­ен­на-гіс­та­рыч­на­га клу­ба «По­шук» Юлія Ла­гун, Ян Мі­ха­ле­ня, Ула­дзі­мір Гім­бут.

На­га­да­ем, «Му­зей-бус «Квет­кі Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі» з'яў­ля­ец­ца не­ад'­ем­най част­кай і ад­ным з цэнт­раль­ных ме­ра­пры­ем­стваў рэс­пуб­лі­кан­ска­га па­тры­я­тыч­на­га пра­ек­та «Квет­кі Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі». Гэ­тая маш­таб­ная са­цы­яль­ная ак­цыя, скі­ра­ва­ная на яд­нан­не бе­ла­ру­саў, сім­ва­лам якой ста­ла чыр­во­на-зя­лё­ная сту­жач­ка з яб­лы­не­вым цве­там, рэа­лі­зу­ец­ца ў кра­і­не з 2015 го­да па іні­цы­я­ты­ве Гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­ла­рус­кі рэс­пуб­лі­кан­скі са­юз мо­ла­дзі» і з'яд­на­ла за гэ­тыя га­ды сот­ні ты­сяч жы­ха­роў Бе­ла­ру­сі роз­ных уз­рос­таў і пра­фе­сій.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Мэр Брэста Аляксандр Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.