26 Верасень, серада

Вы тут

Чым збі­ра­юц­ца здзіў­ляць ар­га­ні­за­та­ры Фес­ты­ва­лю на­ву­кі?


Пра­вес­ці ра­зам на­ву­ко­вы ўік-энд за­пра­шае мін­чан Са­вет ма­ла­дых ву­чо­ных На­цы­я­наль­най ака­дэ­міі на­вук. 8 ве­рас­ня ў рам­ках свят­ка­ван­ня Дня го­ра­да ў Цэнт­раль­ным ба­та­ніч­ным са­дзе ўпер­шы­ню прой­дзе Фес­ты­валь на­ву­кі.


— На­ву­ка мо­жа быць ня­сум­най, яна мо­жа за­ха­піць і доў­га не ад­пус­каць — ме­на­ві­та гэ­та мы і збі­ра­ем­ся да­ка­заць, — рас­ка­заў адзін з ар­га­ні­за­та­раў уні­каль­на­га для на­шай кра­і­ны ме­ра­пры­ем­ства на­ву­ко­вы су­пра­цоў­нік Аб'­яд­на­на­га ін­сты­ту­та ма­шы­на­бу­да­ван­ня НАН Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр ЗАЙ­ЦАЎ. — Нам ха­це­ла­ся б, каб ча­ла­век, які вый­дзе з фес­ты­ва­лю, по­тым яшчэ доў­га "гуг­ліў" у ін­тэр­нэ­це ін­фар­ма­цыю, якая яго за­ці­ка­ві­ла, і за­ста­ваў­ся пры­вя­за­ным да та­го, што ён па­чуў. Фар­мат ме­ра­пры­ем­ства раз­лі­ча­ны на сем'і з дзець­мі лю­бо­га ўзрос­ту. Га­лоў­ны наш прын­цып — рас­каз­ваць пра скла­да­ныя рэ­чы мак­сі­маль­на прос­та! І не толь­кі рас­каз­ваць, але і па­каз­ваць...

Фес­ты­валь на­ву­кі раз­мес­ціц­ца на 11 пля­цоў­ках, раз­лі­ча­ных на на­вед­валь­ні­каў з са­мы­мі роз­ны­мі ін­та­рэ­са­мі.

"Страх як асноў­ны аб­ме­жа­валь­нік раз­віц­ця", "Як шум кі­руе на­мі і што з гэ­тым ра­біць?", "Як не па­мы­ліц­ца ў эпо­ху пост­праў­ды?", "Ней­рон­ны парт­рэт ча­ла­ве­ча­га ро­зу­му", "Ча­му кі­ты ака­за­лі­ся пар­на­ка­пыт­ны­мі?" — пра ўсё гэ­та мож­на бу­дзе да­ве­дац­ца ў лек­цый­най зо­не фес­ты­ва­лю. Тут бу­дуць пра­хо­дзіць як бло­кі лек­цый (ча­ты­ры мі­ні-лек­цыі па 15 хві­лін), так і вы­ступ­лен­ні пра­цяг­лас­цю да 45 хві­лін. Пры ад­бо­ры тэм і вы­сту­поў­цаў ар­га­ні­за­та­ры ста­ра­лі­ся пры­трым­лі­вац­ца двух кры­тэ­ры­яў: да­ступ­насць вы­кла­дан­ня ма­тэ­ры­я­лу і тэ­ма, якая змо­жа за­ці­ка­віць усіх. Та­му ся­род лек­та­раў бу­дуць не толь­кі сур'­ёз­ныя ву­чо­ныя, але і па­пу­ля­ры­за­та­ры на­ву­кі, на­прык­лад са­мы вя­до­мы ў ін­тэр­нэ­це на сён­няш­ні дзень па­пу­ля­ры­за­тар кос­ма­су Зя­лё­ны кот.

Да­рэ­чы, у пер­шай па­ло­ве ве­рас­ня ў Мін­ску бу­дзе пра­хо­дзіць Між­на­род­ны кас­міч­ны кан­грэс. І кос­ма­су на Фес­ты­ва­лі на­ву­кі бу­дзе пры­све­ча­на асоб­ная зо­на. Тут мож­на бу­дзе па­чуць пра за­гад­кі Чыр­во­най пла­не­ты, но­вае аб­ліч­ча ста­рых пла­нет, пра тое, ка­лі ж з'я­віц­ца го­рад на Мар­се. Акра­мя вы­стаў­кі кас­міч­ных экс­па­на­таў, вы­ступ­лен­няў на­ву­коў­цаў-аст­ра­но­маў і бло­ге­раў, у гэ­тай зо­не ад­бу­дзец­ца су­стрэ­ча з са­праўд­ны­мі кас­ма­на­ўта­мі. Тыя рас­ка­жуць аб зна­хо­джан­ні на Між­на­род­най кас­міч­най стан­цыі, пра свае ўра­жан­ні ад бес­па­вет­ра­най пра­сто­ры і ад­ка­жуць на пы­тан­ні гас­цей пад­час прэс-кан­фе­рэн­цыі.

У за­баў­ляль­най зо­не бу­дуць прад­стаў­ле­ны тры му­зеі на­ву­кі ("Экс­пе­ры­мен­тус", "Кван­тум", "Эле­мен­та"), пра­ек­ты "Ра­зум­ны Мінск" і "Фі­зіч­ны фа­куль­тэт БДУ". На ва­чах у дзя­цей бу­дуць вы­раб­ляць на­ву­ко­выя цац­кі, ла­дзіць ві­до­вішч­ныя экс­пе­ры­мен­ты, пра­во­дзіць шмат­лі­кія май­стар-кла­сы. Ін­фар­ма­цый­ны цэнтр па атам­най энер­ге­ты­цы за­пла­на­ваў дэ­ман­стра­цыю "Да­поў­не­ная рэ­аль­насць. АЭС на да­ло­ні" і вір­ту­аль­ную эк­скур­сію па АЭС. Гас­цям бу­дуць пра­па­на­ва­ныя атам­ныя рэ­бу­сы, вік­та­ры­на "Фі­зі­ка для чай­ні­каў" і атам­ны спрынт.

У Ро­ба­зо­не пры­муць удзел шко­лы ро­ба­та­тэх­ні­кі і шко­ла ліч­ба­вых тэх­на­ло­гій. Ар­га­ні­за­та­ры VІ Мінск­ага ад­кры­та­га ро­ба­тур­ні­ра пра­вя­дуць тут спа­бор­ніц­твы па мі­ні-су­мо і гон­ках па лі­ніі. У зо­не ар­хеа­ло­гіі кож­ны змо­жа па­спра­ба­ваць ся­бе ў ро­лі ар­хе­о­ла­га: для гэ­та­га ў ёй бу­дзе ар­га­ні­за­ва­на не­каль­кі па­лі­го­наў для рас­ко­пак, а так­са­ма вы­стаў­ка ар­хеа­ла­гіч­ных ар­тэ­фак­таў.

Свае зо­ны з на­сы­ча­най пра­гра­май прад­ста­вяць Цэнт­раль­ная на­ву­ко­вая біб­лі­я­тэ­ка і Бе­ла­рус­кая сель­ска­гас­па­дар­чая біб­лі­я­тэ­ка. На вы­стаў­цы бу­дзе прад­стаў­ле­на пра­дук­цыя Ін­сты­ту­та ба­та­ні­кі, Цэнтральнага ба­та­ніч­на­га са­да, РНПЦ гі­гі­е­ны, РНПЦ хар­ча­ван­ня і ін­шых пад­раз­дзя­лен­няў Ака­дэ­міі на­вук.

Свя­та рас­пач­нец­ца ў 12 га­дзін і пра­цяг­нец­ца да 20 га­дзін. Усім на­вед­валь­ні­кам вы­да­дуць спе­цы­яль­ную кар­ту з ука­зан­нем зон і ча­су пра­вя­дзен­ня там ме­ра­пры­ем­стваў для та­го, каб мож­на бы­ло ад­ра­зу вы­браць най­больш ці­ка­вы для ся­бе марш­рут.

— Пра­гра­ма бу­дзе вель­мі на­сы­ча­най, і вам за­хо­чац­ца апы­нуц­ца ад­ра­зу ў не­каль­кіх мес­цах, — па­абя­ца­лі ар­га­ні­за­та­ры. — Мы са­бра­лі для на­шых гас­цей усё са­мае "смач­нае" і ці­ка­вае. Зо­на хар­ча­ван­ня, да­рэ­чы, так­са­ма пра­ду­гле­джа­на...

Ча­ка­ец­ца, што ме­ра­пры­ем­ства на­ве­да­юць да 10 ты­сяч ча­ла­век, та­му за­раз пра­пра­цоў­ва­ец­ца маг­чы­масць пра­да­ваць бі­ле­ты ан­лайн, каб не ста­яць у чэр­гах: для та­го каб тра­піць на фес­ты­валь, трэ­ба бу­дзе ку­піць бі­лет у Цэнт­раль­ны ба­та­ніч­ны сад. За на­ві­на­мі фес­ты­ва­лю мож­на са­чыць у са­цы­яль­ных сет­ках...

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Загаловак у газеце: Атам­ныя рэ­бу­сы і су­стрэ­ча з Зя­лё­ным ка­том

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Уладзімір Андрэйчанка расказаў пра найбольш значныя законапраекты

Уладзімір Андрэйчанка расказаў пра найбольш значныя законапраекты

 «Толькі агульнымі намаганнямі мы зможам супрацьстаяць няпростым выклікам часу».

Грамадства

Як у Беларусі абясшкоджваюць боепрыпасы

Як у Беларусі абясшкоджваюць боепрыпасы

​Колішняя Беларуская ваенная акруга лічылася адной з самых магутных у СССР.

Грамадства

Шчырая размова з вядомым педагогам пра бацькоўскія сумненні і страхі

Шчырая размова з вядомым педагогам пра бацькоўскія сумненні і страхі

«Калі ў вас адкрыўся рот, каб накрычаць на дзіця, спыніцеся хоць на секунду…» 

Грамадства

Чым здзівіў сёлета «Кліч Палесся»

Чым здзівіў сёлета «Кліч Палесся»

Этнафэст стаў вядомым далёка за межамі Беларусі.