Вы тут

Як ратавальнікі правяраюць інтэрнаты


Ін­тэр­на­ты заў­сё­ды зна­хо­дзяц­ца пад асаб­лі­вай ува­гай ра­та­валь­ні­каў. Ка­лі вы­яў­ле­на шмат па­ру­шэн­няў, а прад­пі­сан­ні сіс­тэ­ма­тыч­на не вы­кон­ва­юц­ца і ўсе ме­ры ўздзе­ян­ня на ад­каз­ных асоб вы­чар­па­ны, у рэйд за­пра­ша­юць жур­на­ліс­таў. Каб «ге­ро­яў», якія ста­вяць пад па­гро­зу жыц­ці мно­гіх лю­дзей, ве­да­ла кра­і­на. Між тым ёсць су­мнен­ні, што неш­та зме­ніц­ца і пас­ля...


Звон­ку ін­тэр­нат па ву­лі­цы Д. Бед­на­га, 7 (ця­пер Мі­коль­скай) вы­гля­дае да­во­лі ап­ты­міс­тыч­на: цаг­ля­ная дзе­вя­ці­па­вяр­хо­вая па­бу­до­ва з сі­нень­кі­мі бал­кон­чы­ка­мі. Унут­ры ня­даў­на па­фар­ба­ва­ныя сце­ны ў ка­лі­до­рах і ад­сут­насць пры­кмет агуль­на­га раз­бу­рэн­ня. Але ж ме­на­ві­та тут на пра­ця­гу доў­га­га ча­су спе­цы­я­ліс­ты МНС вы­яў­ля­юць ад­ны і тыя ж не­бяс­печ­ныя па­ру­шэн­ні, сцвяр­джае афі­цый­ны прад­стаў­нік Го­мель­ска­га аб­лас­но­га ўпраў­лен­ня МНС Ма­рыя Кля­зо­віч:

— Што­дзень на тэ­ры­то­рыі Го­мель­скай воб­лас­ці пра­водзяц­ца ма­ні­то­рын­гі ста­ну па­жар­най не­бяс­пе­кі аб'­ек­таў. Асаб­лі­вая ўва­га ад­да­ец­ца пра­віль­ным дзе­ян­ням пер­са­на­лу ў вы­пад­ку ўзнік­нен­ня па­жа­ру.

За­гад­чык ін­тэр­на­та Ге­надзь Сце­па­нен­ка пра па­ру­шэн­ні па­жар­най бяс­пе­кі ве­дае доб­ра і сам дэ­ман­струе вог­не­ту­шы­це­лі, якія аж з 2010 го­да не пе­ра­за­ра­джа­лі­ся. А зна­чыць, зу­сім ня­ма ўпэў­не­нас­ці, што яны спра­цу­юць у не­аб­ход­ны мо­мант. Ін­спек­та­ры МНС да­да­юць, што пры гэ­тым не за­бяс­пе­ча­на па­ста­ян­ная га­тоў­насць і іх да вы­ка­ры­стан­ня (як і су­праць­па­жар­на­га во­да­за­бес­пя­чэн­ня), бо клю­чы ад шаф, дзе зна­хо­дзяц­ца пер­ша­сныя срод­кі па­жа­ра­ту­шэн­ня, — на вах­це, што на пер­шым па­вер­се бу­дын­ка.

А яшчэ вы­свят­ля­ец­ца, што пры эва­ку­а­цыі ня­ма маг­чы­мас­ці ад­чы­ніць дзве­ры ў бу­дын­ку знут­ры без да­па­мо­гі клю­ча. А тыя дзве­ры, якія не­ка­лі бы­лі здоль­ныя аба­ра­ніць ад па­жа­ру, даў­но зла­ма­ныя. За­гад­чык уста­но­вы ка­жа, што ў та­кім вы­гля­дзе іх пры­маў ад па­пя­рэд­ні­ка і ў ра­бо­чым ста­не на­ват ні­ко­лі не ба­чыў.

Аў­та­ном­ныя па­жар­ныя апа­вя­шчаль­ні­кі ў па­ко­ях ін­тэр­на­та ўста­ля­ва­ны бы­лі даў­но. Сён­ня ж яны з'яў­ля­юц­ца су­мнеў­ным дэ­ка­ра­тыў­ным эле­мен­там, бо лі­та­раль­на ва ўсіх ад­сут­ні­ча­юць ба­та­рэй­кі. Куп­ляць но­выя ні­хто не збі­ра­ец­ца.

Ка­лі раз­мо­ва за­хо­дзіць пра агуль­ную сіг­на­лі­за­цыю, вы­свят­ля­ец­ца, што ёсць толь­кі яе пра­ект і на­ўрад ці дой­дуць ру­кі да яго ўва­саб­лен­ня: па пры­чы­не ад­сут­нас­ці фі­нан­саў ва ўла­даль­ні­ка — фі­лі­яла «Бу­даў­ні­ча-ман­таж­ны по­езд № 716» ААТ «Трэст Бел­транс­буд».

На­чаль­нік фі­лі­яла Юрый Но­саў па­са­ду зай­мае год і ка­жа, што ін­тэр­нат для яго ар­га­ні­за­цыі — ка­мень на шыі, які зняць нель­га і цяг­нуць больш ня­ма маг­чы­мас­ці. Пры­зна­ец­ца:

— Па­жар­ную аў­та­ма­ты­ку наўрад ці зро­бім. Сто ты­сяч руб­лёў у нас ня­ма. Гэ­та ж двух­ме­сяч­ны фонд за­ра­бот­най пла­ты. Як за­ро­бім гро­шы, так і бу­дзем лік­ві­да­ваць вы­яў­ле­ныя не­да­хо­пы. Я даў­но ха­цеў ад­даць гэ­ты ін­тэр­нат го­ра­ду, але ні­хто яго не пры­мае. Тут не­каль­кі ра­зоў пра­во­дзі­ла­ся аб­сле­да­ван­не КЖРЭ­УП «Са­вец­кае». Але, каб пе­ра­даць бу­ды­нак ім на ба­ланс, трэ­ба пра­вес­ці шэ­раг ме­ра­пры­ем­стваў па бя­гу­чым ра­мон­це, ад­наў­лен­ні фа­са­да, па па­жар­най бяс­пе­цы... Усё гэ­та вель­мі до­ра­га каш­туе, а гро­шай у нас ня­ма. Ця­пер на­ша га­лаў­ная ар­га­ні­за­цыя зна­хо­дзіц­ца ў рэ­жы­ме са­на­цыі. Па за­ко­не ў нас ёсць маг­чы­масць пе­ра­даць бу­ды­нак ін­тэр­на­та дзяр­жа­ве ў ця­пе­раш­нім ста­не. Спа­дзя­ю­ся, што хут­ка гэ­ты бу­ды­нак пя­рой­дзе ін­ша­му ўлас­ні­ку.

Тым ча­сам ін­спек­та­ры МНС ці­ка­вяц­ца ў жан­чы­ны на вах­це, якая мае бэйдж «швей­цар», пра ал­га­рытм дзе­ян­няў пры па­жа­ры. Тац­ця­на Бур­ца­ва ад­каз­вае ўпэў­не­на, але не зу­сім дак­ладна:

— У над­звы­чай­най сі­ту­а­цыі на­бя­ру 101, 112, по­тым апа­вяшчу кі­раў­ні­ка на­шай ар­га­ні­за­цыі, по­тым — па тэ­ле­фо­нах усіх лю­дзей, што зна­хо­дзяц­ца ў ін­тэр­на­це. Ад­чы­няю за­па­сныя вы­ха­ды, і ўсе эва­ку­і­ру­юц­ца.

Між тым ін­спек­тар па­праў­ляе: у над­звы­чай­най сі­ту­а­цыі на­чаль­ства трэ­ба апа­вя­шчаць у са­мую апош­нюю чар­гу, а най­перш важ­на кла­па­ціц­ца пра лю­дзей, якія тра­пі­лі ў не­бяс­пе­ку. Да та­го ж у ін­тэр­на­це па­він­на быць доб­ра­ах­вот­ная па­жар­ная дру­жы­на, у якой аба­вяз­кі раз­мер­ка­ва­ны: хто су­стра­кае па­жар­ных, хто да­па­ма­гае эва­ку­і­ра­ваць лю­дзей, хто — ту­шыць па­жар...

За­раз тут жы­вуць 37 ча­ла­век, якія зай­ма­юць 26 па­ко­яў. Ся­мей­ныя, з дзець­мі — на са­мых верх­ніх па­вер­хах. Ні­хто з іх не раз­ліч­вае на да­дат­ко­выя жыц­цё­выя пры­го­ды, але ж ра­та­валь­ні­кі ма­юць ра­цыю і сум­ны до­свед. Та­му па­тра­бу­юць ужо сён­ня зра­біць жыц­цё лю­дзей бяс­печ­ным.

За­мест пас­ля­слоўя. У Гомель­скім аб­лас­ным упраў­лен­ні МНС па­ве­да­мі­лі: у да­чы­нен­ні да асоб, якія да­пус­ці­лі па­ру­шэн­ні ў ін­тэр­на­це, бу­дзе рас­па­ча­ты ад­мі­ніст­ра­цый­ны пра­цэс.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ

Загаловак у газеце: Апа­вя­шчаль­ні­кі без ба­та­рэ­ек ...да даб­ра не да­вя­дуць

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

За якія парушэнні могуць прыпыніць работу магазінаў?

За якія парушэнні могуць прыпыніць работу магазінаў?

МАРГ час ад часу прыпыняе работу магазінаў.

Грамадства

Еш ананасы, яблыкі жуй! Як падтрымаць імунітэт без аптэчкі?

Еш ананасы, яблыкі жуй! Як падтрымаць імунітэт без аптэчкі?

З авітамінозам у нас прынята змагацца па-старому...