Вы тут

Бе­ла­рус­кія дзю­да­іс­ты ў па­го­нах — най­леп­шыя


З 2007 го­да пра­во­дзіц­ца Су­свет­ны тур­нір па дзю­до ся­род па­лі­цыі і ар­міі. Ён пры­све­ча­ны па­мя­ці су­пра­цоў­ні­каў, якія за­гі­ну­лі пры вы­ка­нан­ні служ­бо­ва­га аба­вяз­ку. Для па­лі­цэй­скіх, ва­ен­на­слу­жа­чых і ра­та­валь­ні­каў з мно­гіх кра­ін ён з'яў­ля­ец­ца ад­ным з асноў­ных спар­тыў­ных ме­ра­пры­ем­стваў. Тры­нац­ца­ты па лі­ку тур­нір за­стаў­ся за ка­ман­дай МУС Бе­ла­ру­сі.


— Гэ­тая пе­ра­мо­га вель­мі каш­тоў­ная яшчэ і та­му, што на­ша ка­ман­да ўпер­шы­ню да­маг­ла­ся чэм­пі­ён­ства, — рас­ка­заў на­чаль­нік ад­дзе­ла служ­бо­вай пад­рых­тоў­кі ўпраў­лен­ня пра­фе­сій­най пад­рых­тоў­кі га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня кад­раў Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў Бе­ла­ру­сі пал­коў­нік мі­лі­цыі Вік­тар Ян­чу­ко­віч. — Да та­го адзі­нац­цаць ра­зоў тур­нір вый­гра­ва­лі ра­сі­я­не і ад­ной­чы вік­то­рыю зда­бы­лі япон­цы. Але з мі­ну­лых спа­бор­ніц­тваў на­шы дзю­да­іс­ты пры­во­зі­лі брон­за­выя ме­да­лі, а ле­тась уз­ня­лі­ся на дру­гую пры­ступ­ку п'е­дэс­та­ла го­на­ру.

Сё­ле­та на ба­зу па­ла­ца спор­ту «Ды­на­ма» ў Маск­ве з'е­ха­лі­ся 14 ка­ман­даў з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі, Аў­стрыі, Грэ­цыі, Япо­ніі, Чэ­хіі і Літ­вы. На шля­ху да фі­на­лу бе­ла­ру­сы пе­рай­гра­лі збор­ныя па­лі­цыі Літ­вы, Грэ­цыі і Япо­ніі. У вы­ра­шаль­ным па­ядын­ку ім су­праць­ста­я­ла ін­тэр­на­цы­я­наль­ная збор­ная па­лі­цэй­скай аса­цы­я­цыі Ра­сіі.

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Беларусь і Расія зблізілі пазіцыі па праграме рэалізацыі дагавора аб Саюзнай дзяржаве

Аб гэтым заявіў старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч на сустрэчы са старшынёй Савета Федэрацыі Валянцінай Мацвіенка.

Грамадства

Як Брэст рыхтуецца да святкавання свайго 1000-годдзя

Як Брэст рыхтуецца да святкавання свайго 1000-годдзя

Афіцыйныя святкаванні і асноўныя мерапрыемствы гарадскога Міленіума пройдуць 6—8 верасня.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра ляльку з секс-шопа, галубоў на ігрушы і дзяўчынку, якая схавала пашпарты.