Вы тут

Транс­парт Мін­ска па­поў­ніц­ца 328 аў­то­бу­са­мі і 60 элект­ро­бу­са­мі


Да кан­ца мая транс­парт­ны парк Мін­ска па­поў­ніц­ца 328 аў­то­бу­са­мі і 60 элект­ро­бу­са­мі, боль­шая част­ка тэх­ні­кі ўжо па­сту­пі­ла. Пра гэ­та па­ве­да­міў пер­шы на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра ДП «Мінск­транс» Алег Дзю­бен­ка, пе­рад­ае Бел­ТА.


«Гэ­тая тэх­ні­ка бу­дзе за­дзей­ні­ча­на ў тым лі­ку ў аб­слу­гоў­ван­ні ІІ Еў­ра­пей­скіх гуль­няў. На сён­няш­ні дзень мы атры­ма­лі 283 аў­то­бу­сы. Так­са­ма па­сту­пі­лі 28 доў­гіх элект­ро­бу­саў пад­вы­ша­най ёміс­тас­ці і тры ка­рот­кія. Да кан­ца мая па­він­ны атры­маць яшчэ 25 ка­рот­кіх элект­ро­бу­саў», — ска­заў Алег Дзю­бен­ка. Уся­го ў Мін­ску ёсць 137 трам­ва­яў, 801 тра­лей­бус і 1560 аў­то­бу­саў. Ся­рэд­ні ўзрост тра­лей­бу­саў і аў­то­бу­саў — 9,5 го­да (пры тэр­мі­не служ­бы 10 га­доў), трам­ваяў — 11 га­доў (пры тэр­мі­не служ­бы 15).

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Успаміны былой вязніцы пра Саласпілскі лагер смерці

Яна добра памятае той летні дзень. За акном сталі чутныя роў матацыклаў і нямецкая гаворка.

Грамадства

Першыя беларускія Соdе Сlub далучыліся да сусветнага руху

Першыя беларускія Соdе Сlub далучыліся да сусветнага руху

Як з дапамогай кода стварыць уласную анімацыю і «ажывіць» касмічны карабель? 

Грамадства

Як Віцебшчына развівае стасункі з Кітаем

Як Віцебшчына развівае стасункі з Кітаем

Наш карэспандэнт пастараўся згадаць самыя цікавыя прыклады сумеснай рэалізацыі праектаў.

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.