Вы тут

Транс­парт Мін­ска па­поў­ніц­ца 328 аў­то­бу­са­мі і 60 элект­ро­бу­са­мі


Да кан­ца мая транс­парт­ны парк Мін­ска па­поў­ніц­ца 328 аў­то­бу­са­мі і 60 элект­ро­бу­са­мі, боль­шая част­ка тэх­ні­кі ўжо па­сту­пі­ла. Пра гэ­та па­ве­да­міў пер­шы на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра ДП «Мінск­транс» Алег Дзю­бен­ка, пе­рад­ае Бел­ТА.


«Гэ­тая тэх­ні­ка бу­дзе за­дзей­ні­ча­на ў тым лі­ку ў аб­слу­гоў­ван­ні ІІ Еў­ра­пей­скіх гуль­няў. На сён­няш­ні дзень мы атры­ма­лі 283 аў­то­бу­сы. Так­са­ма па­сту­пі­лі 28 доў­гіх элект­ро­бу­саў пад­вы­ша­най ёміс­тас­ці і тры ка­рот­кія. Да кан­ца мая па­він­ны атры­маць яшчэ 25 ка­рот­кіх элект­ро­бу­саў», — ска­заў Алег Дзю­бен­ка. Уся­го ў Мін­ску ёсць 137 трам­ва­яў, 801 тра­лей­бус і 1560 аў­то­бу­саў. Ся­рэд­ні ўзрост тра­лей­бу­саў і аў­то­бу­саў — 9,5 го­да (пры тэр­мі­не служ­бы 10 га­доў), трам­ваяў — 11 га­доў (пры тэр­мі­не служ­бы 15).

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры юнакі атрымліваюць і грамадзянскія спецыяльнасці

У 72-м аб'яднаным вучэбным цэнтры юнакі атрымліваюць і грамадзянскія спецыяльнасці

72-і аб'яднаны вучэбны цэнтр, што ў Печах, — самая вялікая воінская часць у Беларусі. 

Грамадства

Распавядаем, як арганізавана меддапамога ў Паставах

Распавядаем, як арганізавана меддапамога ў Паставах

Самым аддаленым ад абласнога цэнтра раёне краіны.

У свеце

Чаму Дональд Трамп захацеў набыць Грэнландыю?

Чаму Дональд Трамп захацеў набыць Грэнландыю?

Цяпер гэтая аўтаномная тэрыторыя ўваходзіць у склад Каралеўства Данія.

Грамадства

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года

Сё­ле­та ў да­школь­ныя ўста­но­вы ра­ё­на прый­дзе 2 700 ма­лых.