Вы тут

Га­ра­скоп стры­жак на май


4 мая, су­бо­та. Вель­мі не­спры­яль­ны дзень для стрыж­кі і афар­боў­ван­ня ва­ла­соў.

5 мая, ня­дзе­ля. Стрыж­ка да­па­мо­жа па­спя­хо­ва спра­віц­ца з за­вяр­шэн­нем спраў, пад­рых­та­вац­ца да но­ва­га ме­ся­ца­ва­га пе­ры­я­ду.

6 мая, па­ня­дзе­лак. Доб­ры час для ма­ні­пу­ля­цый з ва­ла­са­мі. Лю­бая пра­цэ­ду­ра ста­нец­ца ўда­лай.

7 мая, аў­то­рак. Нейт­раль­ны час для стрыж­кі — кры­ху вы­шэй ся­рэд­ня­га. Але за­тое вель­мі доб­ра атры­ма­ец­ца ўклад­ка, афар­боў­ка і ла­мі­на­ван­не ва­ла­соў.

8 мая, се­ра­да. Сён­ня не вар­та стрыг­чыся, бо Ме­сяц у Ра­ку, што пер­ша­па­чат­ко­ва дрэн­на ўплы­вае на стан ва­ла­соў.

9 мая, чац­вер. Ня­ўда­лы дзень для на­вед­ван­ня цы­руль­ні: стрыж­ка атры­ма­ец­ца зу­сім не та­кой, як вы са­бе ўяў­ля­лі, і мо­жа вас сур'­ёз­на знер­ва­ваць.

10 мая, пят­ні­ца. Вы­дат­ны дзень для стрыж­кі — яна не толь­кі атры­ма­ец­ца рас­кош­най, але і іс­тот­на па­ды­ме са­ма­ацэн­ку, па­до­рыць на­тхнен­не, пры­цяг­не да вас за­хап­лен­не і лю­боў на­ва­коль­ных.

11 мая, су­бо­та. Сён­ня спры­яль­ны дзень для стрыж­кі. Яна па­вя­лі­чыць пры­ток ма­тэ­ры­яль­ных да­бро­таў, а Ме­сяц па­спры­яе доб­ра­му рос­ту ва­ла­соў.

12 мая, ня­дзе­ля. Не­бяс­печ­ны пе­ры­яд для стрыж­кі, ва­ла­сы пасля яе мо­гуць вы­па­даць і стаць лом­кі­мі.

13 мая, па­ня­дзе­лак. Спры­яль­ны дзень для стрыж­кі і афар­боў­ван­ня ва­ла­соў. Стрыж­ка паспры­яе на­быт­кам і ба­гац­цю.

14 мая, аў­то­рак. Стрыж­ка вель­мі доб­ра паў­плы­вае на пры­ваб­насць, зро­біць вас ці­ка­вы­мі для на­ва­коль­ных.

15 мая, се­ра­да. Стрыж­ка ў гэ­ты дзень ака­жа ўплыў на пры­га­жосць і агуль­ную пры­ваб­насць ча­ла­ве­ка, а не толь­кі яго пры­чос­кі.

16 мая, чац­вер. Спры­яль­ны дзень. Акра­мя та­го, што стрыж­ка бу­дзе да тва­ру, яна пры­цяг­не па­ляп­шэн­не фі­нан­са­ва­га ста­но­ві­шча і пры­хіль­насць на­чаль­ства.

17 мая, пят­ні­ца. Дзень до­сыць су­пя­рэч­лі­вы. Ка­лі ў вас сла­быя і са­пса­ва­ныя ва­ла­сы, лепш сён­ня не стрыг­чы­ся і тым больш не зай­мац­ца фар­ба­ван­нем ва­ла­соў.

18 мая, су­бо­та. Нейт­раль­ны дзень для стрыж­кі.

19 мая, ня­дзе­ля. Поў­ня — гэ­та не най­леп­шы дзень для па­хо­ду ў са­лон. Стрыж­ка мо­жа не­га­тыў­на ад­біц­ца на зда­роўі і ўза­е­ма­ад­но­сі­нах з род­ны­мі і бліз­кі­мі.

20 мая, па­ня­дзе­лак. Уда­лы дзень — стрыж­ка бу­дзе са­дзей­ні­чаць пра­соў­ван­ню ў кар'­е­ры і па­ляп­шэн­ню дзе­ла­вых су­вя­зяў.

21 мая, аў­то­рак. Ка­лі ў вас лом­кія, цьмя­ныя і вель­мі тон­кія ва­ла­сы, пад­стры­жы­це іх сён­ня, каб зра­біць больш жорст­кі­мі і гус­ты­мі.

22 мая, се­ра­да. Стрыж­ка на­дасць вам больш энер­гіі, жыц­цё­вых сіл. Уплыў на ва­ла­сы ста­ноў­чы: па­вя­лі­чыц­ца іх аб'­ём, па­мен­шыц­ца вы­па­дзен­не.

23 мая, чац­вер. Ка­лі вы­ра­шы­це­ся на стрыж­ку ме­на­ві­та сён­ня, май­це на ўва­зе, што гэ­та па­ві­нен быць край­ні вы­па­дак. А даў­жы­ня аст­ры­жа­ных ва­ла­соў не больш за тры сан­ты­метры.

24 мая, пят­ні­ца. Стрыж­ка і афар­боў­ван­не бу­дуць вель­мі ўда­лы­мі — мож­на паэ­кспе­ры­мен­та­ваць з фор­май і ко­ле­рам, ра­ды­каль­на змя­ніць пры­чос­ку.

25 мая, су­бо­та. Мож­на стрыг­чыся, пра­во­дзіць экс­пе­ры­мен­ты, кар­ды­наль­на мя­няць даў­жы­ню і ко­лер ва­ла­соў.

26 мая, ня­дзе­ля. Не­спры­яль­ны дзень для стрыж­кі і афар­боў­ван­ня ва­ла­соў, мож­на стра­ціць ста­ноў­чую энер­гію, су­тык­нуц­ца з фі­нан­са­вы­мі праб­ле­ма­мі.

27 мая, па­ня­дзе­лак. Сён­ня не­спры­яль­ны дзень для стрыж­кі. На­ват прос­тае пад­раў­ноў­ван­не кон­чы­каў мо­жа пры­вес­ці да сур'­ёз­най дэ­прэ­сіі.

28 мая, аў­то­рак. Нейт­раль­ны дзень для зме­ны імі­джу, ад­нак ад па­хо­ду ў цы­руль­ню лепш ад­мо­віц­ца.

29 мая, се­ра­да. Па­ход да цы­руль­ні­ка лепш ад­клас­ці, бо стрыж­ка не бу­дзе тры­маць фор­му, і, ве­ра­год­на, вы не да­ча­ка­е­це­ся жа­да­на­га вы­ні­ку.

30 мая, чац­вер. Но­вая пры­чос­ка мо­жа стаць на­го­дай і пры­чы­най для кан­флік­ту, так што ад па­хо­ду ў цы­руль­ню лепш устры­мац­ца.

31 мая, пят­ні­ца. Но­вая стрыж­ка да­па­мо­жа су­стрэць но­вых сяб­роў або пры­цяг­нуць да ся­бе ста­рых, стаць больш ак­тыў­ны­мі, жыц­ця­ра­дас­ны­мі, ад­кры­ты­мі і па­зі­тыў­ны­мі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Адным з першых у вобласцi пачалi рэстаўрыраваць велiчны палац Сапег у Ружанах.

Грамадства

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Наша краiна займае трэцяе месца ў сваiм рэгiёне па колькасцi бескантактавых транзакцый.

Грамадства

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Цёплае i вiльготнае надвор'е, якое вось ужо чацвёрты тыдзень з невялiкiмi перапынкамi пануе ў Беларусi, штурхае да таго, каб пайсцi ў лес.