Вы тут

Школы Гомельшчыны прайшлі праверку на гатоўнасць да навучальнага года


У некаторых школьнікаў і іх бацькоў яшчэ ёсць тыдзень, каб падагнаць сукенкі і штонікі пад рост, які змяніўся за лета, купіць сшыткі з алоўкамі, а вось школы Гомельшчыны ўжо прайшлі праверку на гатоўнасць да новага навучальнага года.


У аграгарадку Пакалюбічы Гомельскага раёна школа знаходзіцца на самым узгорку. Адсюль адкрываецца маляўнічы від на сядзібы, бачны шматпавярховікі новых мікрараёнаў Гомеля, які шчыльна падступае да гэтага населенага пункта. Цікава, у 1811 годзе тут была пабудавана каменная праваслаўная Нікіцкая царква. А побач з ёй у 1824 годзе размясцілася царкоўна-прыходская школа, у якой вучыліся 10 дзяцей мясцовых заможных сялян.

Школа ў аграгарадку Пакалюбічы.

Так што гіс­то­рыю мож­на ад­ліч­ваць і ад тых ча­сін. Але ж двух­па­вяр­хо­вы цаг­ля­ны бу­ды­нак, дзе ця­пер ву­чац­ца ма­лод­шыя школь­ні­кі, быў па­бу­да­ва­ны ў да­ва­ен­ным 1940 го­дзе. Праў­да, праз 11 га­доў да­вя­ло­ся цал­кам яго ад­на­віць. Трох­па­вяр­хо­вая пры­бу­до­ва мае на фа­са­дзе ліч­бу 1987. У той жа пас­ля­чар­но­быль­скі год ва ўста­но­ве з'я­ві­ла­ся і спар­тыў­ная за­ла.

Вуч­ні ся­рэд­ніх кла­саў з ве­ні­ка­мі і па­лі­вач­ка­мі бе­га­юць па тэ­ры­то­рыі — пра­хо­дзяць пра­цоў­ную прак­ты­ку. Дзе­ці ра­дас­на ві­та­юц­ца са мной і бя­гуць па сва­іх важ­ных спра­вах. У фае за­піс­ва­юць маё проз­ві­шча і мэ­ту ві­зі­ту: усё па пра­ві­лах. Нель­га не за­ўва­жыць, што пад­ло­га блі­шчыць, а фар­бы ра­ду­юць во­ка. Ад­ра­зу зра­зу­ме­ла, што тут ак­тыў­на рых­та­ва­лі­ся да но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да. Да­рэ­чы, ха­рак­тэр­на­га пас­ля­ра­монт­на­га па­ху прак­тыч­на ня­ма. Усё бы­ло зроб­ле­на за­га­дзя. Да­лей па клас­ных аў­ды­то­ры­ях, дзе па­куль ня­ма на­ву­чэн­цаў, мя­не су­пра­ва­джае ды­рэк­тар Ва­лян­ці­на Ха­мя­ко­ва.

— Што да­ты­чыц­ца ра­мон­ту, мы заў­сё­ды за­га­дзя пла­ну­ем, якія ка­бі­не­ты бу­дзем ад­наў­ляць, — ка­жа Ва­лян­ці­на Іва­наў­на. — Сё­ле­та цал­кам ад­на­ві­лі ка­бі­нет хі­міі. У ім па­ста­ві­лі но­вую мэб­лю — на­шы ня­мец­кія ка­ле­гі і сяб­ры ака­за­лі гу­ма­ні­тар­ную да­па­мо­гу. Ха­це­лі б сю­ды і но­вае аб­ста­ля­ван­не, але па­куль бу­дзем ка­рыс­тац­ца тым, што ёсць у на­яў­нас­ці.

— Хі­мія ў на­шых вуч­няў за­па­тра­ба­ва­на, — да­дае вы­клад­чык Але­на Лу­пі­ка­ва. — Мно­гія на­шы вы­пуск­ні­кі імк­нуц­ца па­сту­паць у ме­ды­цын­скія ўста­но­вы Бе­ла­ру­сі. У тым лі­ку ў Го­мель­скі ме­ды­цын­скі.

У аў­ды­то­рыі, дзе пра­хо­дзяць уро­кі гіс­то­рыі, зроб­ле­ны су­час­ныя стэн­ды на бе­ла­рус­кай мо­ве: княст­вы По­лац­кае, Ту­раў­скае, Вя­лі­кае Лі­тоў­скае, Рэч Па­спа­лі­тая, усе гіс­та­рыч­ныя пе­ры­я­ды ў вы­явах і да­тах... Тэ­ма­тыч­ныя стэн­ды да­па­ма­га­юць лепш ус­пры­маць і за­свой­ваць ін­фар­ма­цыю. Вель­мі зруч­ная мэб­ля і кам­п'ю­тар у да­па­мо­гу.

У 2013 го­дзе па пра­гра­ме Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі ў Па­ка­лю­біц­кай шко­ле з'я­віў­ся су­час­ны ка­бі­нет фі­зі­кі. І праз шэсць га­доў ён ад­па­вя­дае су­час­ным па­тра­ба­ван­ням. Ін­фар­ма­ты­ка, зра­зу­ме­ла, так­са­ма ў пры­яры­тэ­тах. Ды­рэк­тар з го­на­рам дэ­ман­струе ка­бі­нет, дзе ўста­ля­ва­ны ін­тэр­ак­тыў­ная дош­ка, су­час­ныя кам­п'ю­та­ры з маг­чы­мас­цю вы­ха­ду ў ін­тэр­нэт і пра­ек­тар пад стол­лю:

— Мы імк­нём­ся, каб ка­бі­нет ін­фар­ма­ты­кі быў за­поў­не­ны што­дзень. Та­му тут пра­хо­дзяць роз­ныя за­ня­ткі, якія па­тра­бу­юць вы­ка­рыс­тоў­ван­ня на­яў­на­га су­час­на­га аб­ста­ля­ван­ня. Сё­ле­та ад­на­ві­лі ка­лі­до­ры і фае шко­лы, спар­тыў­ную і ак­та­вую за­лу так­са­ма. У па­мяш­кан­нях харч­бло­ку так­са­ма зра­бі­лі ра­монт. Так што шко­ла на­ша прак­тыч­на як га­рад­ская.

Юная жы­хар­ка аг­ра­га­рад­ка Па­ка­лю­бі­чы Лі­за Ха­мя­ко­ва прый­шла ў шко­лу з ма­май Люд­мі­лай, якая тут пра­цуе на­стаў­ні­цай. Пар­ты ў кла­се, дзе бу­дзе ву­чыц­ца дру­гак­лас­ні­ца, «рас­туць» ра­зам з вуч­ня­мі. Што­год іх кры­ху па­ды­ма­юць у за­леж­нас­ці ад та­го, як вы­рас школь­нік.

— Та­кім чы­нам, — па­каз­вае кі­раў­нік ву­чэб­най уста­но­вы, — да за­вяр­шэн­ня чац­вёр­та­га кла­са пар­ты па­сту­по­ва «да­рас­та­юць» да апош­няй, зя­лё­най ад­зна­кі. А па­куль тут уста­ноў­ле­на фі­я­ле­та­вая.

Школь­ні­кі пра­вод­зяць ва ўста­но­ве столь­кі ча­су, што кло­пат пра зруч­насць мэб­лі, пра асвят­лен­не не­аб­ход­ны. Да­рэ­чы, ёсць шмат ін­шых умоў, на якія звяр­та­юць ува­гу пе­да­го­гі. На­прык­лад, і для вуч­няў, і для іх баць­коў зруч­на, што Па­ка­лю­біц­кая ся­рэд­няя шко­ла пра­цуе толь­кі ў ад­ну зме­ну. Між тым сё­ле­та за пар­ты тут ся­дзе 320 школь­ні­каў. Але ж, ка­жа ды­рэк­тар, у 2020/2021 на­ву­чаль­ным го­дзе вуч­няў ста­не больш і да­вя­дзец­ца ўсё ж уво­дзіць дру­гую зме­ну.

І гэ­та зра­зу­ме­ла, бо ў прэ­стыж­ных пры­га­рад­ных Па­ка­лю­бі­чах па­ста­ян­на ідзе бу­даў­ніц­тва. Не толь­кі пры­ват­ных да­моў: ня­даў­на бы­ў па­бу­да­ва­ны шмат­па­вяр­ховік. Зна­чыць, коль­касць юных жы­ха­роў так­са­ма па­вя­лі­чыц­ца. Да­рэ­чы, тая ж тэн­дэн­цыя на­зі­ра­ец­ца ва ўсім ра­ё­не.

Як рас­ка­за­ла на­чаль­нік ад­дзе­ла аду­ка­цыі, спор­ту і ту­рыз­му Го­мель­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Але­на Ка­ва­лё­ва, 6 380 школь­ні­каў у гэ­тым ра­ё­не ця­пер рых­ту­юц­ца сес­ці за пар­ты. 770 з іх пой­дуць у пер­шы клас. За кошт унут­ра­най міг­ра­цыі і бу­даў­ніц­тва ў пры­га­ра­дзе ад­бы­ва­ец­ца па­сту­по­вае па­ве­лі­чэн­не коль­кас­ці дзя­цей у ву­чэб­ных і вы­ха­ваў­чых уста­но­вах.

Сё­ле­та ў да­школь­ныя ўста­но­вы ра­ё­на прый­дзе 2 700 ма­лых, што на сот­ню больш, чым ле­тась. Ар­га­ні­за­ва­ны пад­воз дзя­цей у ву­чэб­ныя ўста­но­вы. Школь­ны­мі аў­то­бу­са­мі што­дзень бу­дуць ка­рыс­тац­ца ка­ля 900 вуч­няў Го­мель­ска­га ра­ё­на.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ

Фо­та аў­та­ра

Загаловак у газеце: Парты растуць разам з вучнямі

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Адным з першых у вобласцi пачалi рэстаўрыраваць велiчны палац Сапег у Ружанах.

Грамадства

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Наша краiна займае трэцяе месца ў сваiм рэгiёне па колькасцi бескантактавых транзакцый.

Грамадства

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Неспадзяваныя падарожжы. Як не згубiцца ў лесе?

Цёплае i вiльготнае надвор'е, якое вось ужо чацвёрты тыдзень з невялiкiмi перапынкамi пануе ў Беларусi, штурхае да таго, каб пайсцi ў лес.