Вы тут

Як пазбегнуць надзвычайных сітуацый пры ацяпленні?


Позняя восень і пачатак зімы сёлета не вылучаюцца працяглымі перыядамі халадоў. Затое яны багатыя на пераход тэмпературы паветра праз нулявую адзнаку. І такія ваганні ртутнага слупка даволі рызыкоўныя для тых гаспадароў, якія абаграваюць свае прыватныя дамы не печкай, а пры дапамозе катла.


За апошнія тры месяцы адбыліся дзве надзвычайныя сітуацыі, звязаныя з эксплуатацыяй гэтых ацяпляльных агрэгатаў, якія маюць магутнасць менш за 100 кілават, — больш «моцныя» катлы выкарыстоўваюцца толькі ў прамысловым сектары. Распачаў статыстыку выбух у вёсцы Дудары Лідскага раёна. Гаспадар дома патэлефанаваў а 10-й раніцы 8 кастрычніка ратавальнікам і паведаміў, што ў яго доме разарвала ацяпляльны кацёл. Выбух прынёс істотны ўрон. Акрамя самога катла, была моцна пашкоджана перагародка паміж топачнай і ванным пакоем.

У апош­нім так­са­ма вы­бі­ла шкло і част­ко­ва аб­ры­нуў­ся дах. Але гас­па­да­ру, мож­на ска­заць, яшчэ па­шан­ца­ва­ла. Вы­бу­хо­вая хва­ля не па­ру­шы­ла цэ­лас­насць ня­су­чых кан­струк­цый, і та­му дом для жыл­ля пры­зна­ны пры­дат­ным. Мер­ка­ва­ная пры­чы­на зда­рэння — ад­сут­насць цыр­ку­ля­цыі цеп­ла­нось­бі­та.

А ў кан­цы каст­рыч­ні­ка ў ка­цель­най вы­твор­чай ба­зы ў Жо­дзі­не ад­бы­ла­ся тра­ге­дыя. Пас­ля ра­мон­ту сет­ка­вай пом­пы вы­бух­нуў адзін з двух цвер­да­па­ліў­ных кат­лоў. У вы­ні­ку за­гі­нуў ча­ла­век, яшчэ чац­вё­ра па­цяр­пе­лі... На­пры­кан­цы ж ліс­та­па­да ста­тыс­ты­ку ін­цы­дэн­таў па­поў­ніў вы­па­дак у па­сёл­ку Ха­ло­пе­ні­чы Круп­ска­га ра­ё­на. Там­тэй­шая ка­цель­ная два га­ды та­му бы­ла пе­ра­асна­шча­на но­вы­мі ацяп­ляль­ны­мі агрэ­га­та­мі. І вось не­як ра­ні­цай у топ­цы ад­на­го з іх пад­час рас­паль­ван­ня бы­ла зной­дзе­на ва­да. У ацяп­ляль­ны се­зон зда­рэн­не, што і ка­заць, да­во­лі не­пры­ем­нае — ад ка­цель­най за­ле­жыць тэм­пе­ра­ту­ра ў трох шмат­па­вяр­хо­вых да­мах, баль­ні­цы і шко­ле-сад­ку. Каб па­сё­лак не за­стаў­ся без цяп­ла, ту­ды ад­пра­вілі пе­ра­соў­ную ка­цель­ную. Прад­стаў­ні­кі за­во­да-вы­твор­цы апе­ра­тыў­на пры­бы­лі ў Ха­ло­пе­ні­чы і да ве­ча­ра ка­цёл ад­ра­ман­та­ва­лі, але... на­ступ­най ра­ні­цай па­цяк­ла ўжо дру­гая ўста­ноў­ка. Ця­пер Дзярж­пра­мнаг­ляд пра­во­дзіць ад­па­вед­нае рас­сле­да­ван­не.

Сі­ту­а­цыю ка­мен­туе на­чаль­нік упраў­лен­ня над­гля­ду за бяс­пе­кай аб­ста­ля­ван­ня, якое пра­цуе пад ціс­кам, і цеп­ла­вых элект­ра­стан­цый Дзярж­пра­мнаг­ля­ду Ула­дзі­мір Са­фо­наў.

— Ка­лі ўна­чы тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра змян­ша­ец­ца ні­жэй за нуль, то тру­ба­пра­во­ды і па­шы­раль­ныя ба­кі ацяп­ляль­най сіс­тэ­мы за­мяр­за­юць. У кон­ту­ры ва­да ўжо не цыр­ку­люе, і не­дзе ўтва­ра­ец­ца ле­дзя­ны ко­рак. Як пра­ві­ла, да­ты­чыц­ца гэ­та па­мяш­кан­няў кштал­ту га­ры­шчаў, дзе ба­кі так­са­ма не­да­стат­ко­ва ўцеп­ле­ны. Ра­ні­цай жа ча­ла­век устае, па­чы­нае та­піць ка­цёл, а на па­ка­зан­ні пры­бо­раў не гля­дзіць. Ціск на­рас­тае, і ад­бы­ва­ец­ца вы­бух...

Яшчэ ад­на па­мыл­ка — імк­нен­не «пра­біць» ле­дзя­ны ко­рак па­вы­ша­ным ціс­кам па­ры. Ра­біць гэ­та­га нель­га та­му, што ім­гнен­на лёд не рас­та­не. А вось ра­за­рваць тру­бу ціск як­раз здоль­ны.

— У лю­бым вы­пад­ку яшчэ да па­чат­ку рас­паль­ван­ня кат­ла трэба ад­крыць лі­нію пад­сіл­коў­ван­ня сіс­тэ­мы ацяп­лен­ня і кант­роль­ную лі­нію за­паў­нен­ня па­шы­раль­на­га ба­ка, — пра­цяг­вае Ула­дзі­мір Са­фо­наў. — Ка­лі з яе ва­да не вы­хо­дзіць або ка­лі ціск на ма­но­мет­ры рас­це па не­вя­до­май пры­чы­не — зна­чыць, спра­вы дрэн­ныя, не­дзе тру­бу за­біў лёд. Ра­за­гра­ваць яе мож­на, толь­кі па­лі­ва­ю­чы звер­ху праб­лем­нае мес­ца цёп­лай ва­дой, а пас­ля рас­паль­ваць сіс­тэ­му, кант­ра­лю­ю­чы ціск на ма­но­мет­ры. Але бы­вае і так — зда­ец­ца, што вы як быц­цам рас­та­пі­лі лёд у ад­ным мес­цы, зноў за­пус­ці­лі ка­цёл, а ціск усё роў­на па­чы­нае на­блі­жац­ца да мак­сі­маль­на да­пу­шчаль­на­га. Гэ­та зна­чыць, што або не­дзе ўтва­рыў­ся яшчэ адзін ко­рак, або не да кан­ца лік­ві­да­ва­ны пер­шы. У та­кім ра­зе трэ­ба спы­ніць па­да­чу па­лі­ва ў топ­ку, а яго рэш­ту за­ліць ва­дой.

Яшчэ ад­на пры­чы­на зда­рэн­няў з ацяп­ляль­ны­мі кат­ла­мі — на­яў­насць кан­дэ­нса­ту ў ніж­няй «кі­шэ­ні» ко­мі­на, яго аб­мяр­зан­не і за­кар­коў­ка. Ка­неш­не, па­ся­род зі­мы пра­во­дзіць тэх­ніч­ныя ра­бо­ты — на­ўрад ці най­леп­шы ва­ры­янт. Але ка­лі се­зон ха­ла­доў скон­чыц­ца, то лепш ажыц­ця­віць іх як ма­га ра­ней, не ад­кла­да­ю­чы на по­тым. А яны вель­мі прос­тыя — па­чыс­ціць па­верх­ні ўнут­ры кат­ла і ко­мін ад са­жы, пра­вес­ці рэ­ві­зію ар­ма­ту­ры, пра­ве­рыць сіс­тэ­му на гер­ме­тыч­насць і ўцяп­ліць усе яе част­кі, што зна­хо­дзяц­ца ў па­мяш­кан­нях, якія не ацяп­ля­юц­ца.

Ці­ка­ва, што га­за­выя кат­лы амаль ні­ко­лі не трап­ля­юць у звод­кі зда­рэн­няў. Тут ёсць адзін ад­мет­ны мо­мант. Лі­чыц­ца, што газ пры яго ня­пра­віль­ным вы­ка­ры­стан­ні ня­се боль­шую ры­зы­ку. І гэ­та са­праў­ды так — га­за­па­вет­ра­ная су­месь мо­жа раз­нес­ці ўшчэнт цэ­лы пад'­езд шмат­па­вяр­хо­ві­ка, не ка­жу­чы ўжо аб не­вя­лі­кай сце­нач­цы ў ка­цель­най. Та­му га­за­выя кат­лы аба­вяз­ко­ва аб­ста­лёў­ва­юц­ца сіс­тэ­май аў­та­ма­тыч­на­га вы­клю­чэн­ня, ка­лі ў іх ра­бо­це па­чы­на­юц­ца пе­ра­боі. А вось цвер­да­па­ліў­ныя кат­лы, якія пра­цу­юць на дро­вах, тор­фа­бры­ке­тах і ву­га­лі, ма­юць яе не заўж­ды.

Але гэ­та не азна­чае, што та­кое ацяп­лен­не не па­тра­буе ні­я­кай пра­фі­лак­ты­кі. Не­за­леж­на ад та­го, з яко­га ма­тэ­ры­я­лу зроб­ле­ны ды­ма­выя і вен­ты­ля­цый­ныя ка­на­лы, іх трэ­ба чыс­ціць і пра­вя­раць што­год. Для ко­мі­наў з цэг­лы гэ­ты тэр­мін яшчэ ка­ра­цей­шы — не менш чым раз на квар­тал.

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК

Фо­та да­дзе­на Дзярж­пра­мнаг­ля­дам

Загаловак у газеце: Вялікі выбух маленькага катла

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

...Гэты вясковец быў вельмі шчыры працаўнік, да таго ж ніколі не квапіўся на чужое, нават на калгаснае

Грамадства

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

Чаму 14 лістапада варта лічыць днём яднання?

З прапанаваных для абмеркавання дат, адна з якіх можа стаць Днём народнага адзінства — 14 лістапада.

Грамадства

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Анёл па імені Алена. Як прадпрымальніца стала сацработнікам

Сацыяльны работнік тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны насельніцтва Маскоўскага раёна Мінска Алена Сцепаненка працуе на сваім месцы каля двух гадоў.