Вы тут

Рэгіянальны форум «Беларусь адзіная» прайшоў у Наваполацку


У ім узяў удзел на­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі па эка­но­мі­цы, бюд­жэ­це і фі­нан­сах, стар­шы­ня На­ва­по­лац­ка­га гар­вы­кан­ка­ма Дзміт­рый ДЗЯ­МІ­ДАЎ. Фо­рум са­браў больш за 500 прад­стаў­ні­коў дзяр­жаў­ных ор­га­наў, гра­мад­скіх ар­га­ні­за­цый і па­лі­тыч­ных пар­тый.


Цэнт­раль­ны­мі тэ­ма­мі гу­тар­кі, пры­све­ча­най Го­ду на­род­на­га адзін­ства, ста­лі раз­віц­цё ін­тэ­гра­цый­ных пра­цэ­саў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі, ма­ла­дзёж­ная па­лі­ты­ка, удзел біз­нес-су­поль­нас­цяў у са­цы­яль­на-эка­на­міч­ным раз­віц­ці кра­і­ны, транс­фар­ма­цыя па­лі­тыч­най сіс­тэ­мы Бе­ла­ру­сі, не­аб­ход­насць і маг­чы­мыя шля­хі па­шы­рэн­ня ўплы­ву па­лі­тыч­ных пар­тый на гра­мад­ска-па­лі­тыч­нае жыц­цё.

У якас­ці экс­пер­таў вы­сту­па­лі дэ­кан фа­куль­тэ­та фі­ла­со­фіі і са­цы­яль­ных на­вук БДУ, кан­ды­дат гіс­та­рыч­ных на­вук, да­цэнт Ва­дзім Гі­гін, ана­лі­тык Бе­ла­рус­ка­га ін­сты­ту­та стра­тэ­гіч­ных да­сле­да­ван­няў Аляк­сандр Аў­до­нін, ды­рэк­тар ін­фар­ма­цый­на-асвет­ніц­кай уста­но­вы «Ак­ту­аль­ная кан­цэп­цыя» Аляк­сандр Шпа­коў­скі, на­ву­ко­вы су­пра­цоў­нік Ін­сты­ту­та фі­ла­со­фіі НАН Бе­ла­ру­сі, па­лі­то­лаг Аляк­сей Дзер­мант і ін­шыя.

Загаловак у газеце: Раз­мо­ва па сут­нас­ці

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як беларуска стварыла сваю сістэму рэабілітацыі дзяцей з кахлеарнымі імплантамі

Як беларуска стварыла сваю сістэму рэабілітацыі дзяцей з кахлеарнымі імплантамі

Методыка аказалася запатрабаванай у нашай краіне і за яе межамі.

Культура

«Як зрабіўся паэтам, я не ведаю сам...». Лёсы беларускіх паэтычных зборнікаў

«Як зрабіўся паэтам, я не ведаю сам...». Лёсы беларускіх паэтычных зборнікаў

Лёс другога зборніка ў літаратарскай кар’еры — самы складаны. 

Культура

Уладзіслаў Арцёмаў: «У беларускай мове болей старажытнага духу...»

Уладзіслаў Арцёмаў: «У беларускай мове болей старажытнага духу...»

На пытанні «Звязды» адказвае галоўны рэдактар расійскага літаратурнага часопіса «Москва».

Калейдаскоп

Ці ведаеце вы родную мову? Самы час праверыць!

Ці ведаеце вы родную мову? Самы час праверыць!

Ужо традыцыя з нагоды Дня роднай мовы прапаноўваць чытачам праверыць свае веды.