Вы тут

Рэгіянальны форум «Беларусь адзіная» прайшоў у Наваполацку


У ім узяў удзел на­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі па эка­но­мі­цы, бюд­жэ­це і фі­нан­сах, стар­шы­ня На­ва­по­лац­ка­га гар­вы­кан­ка­ма Дзміт­рый ДЗЯ­МІ­ДАЎ. Фо­рум са­браў больш за 500 прад­стаў­ні­коў дзяр­жаў­ных ор­га­наў, гра­мад­скіх ар­га­ні­за­цый і па­лі­тыч­ных пар­тый.


Цэнт­раль­ны­мі тэ­ма­мі гу­тар­кі, пры­све­ча­най Го­ду на­род­на­га адзін­ства, ста­лі раз­віц­цё ін­тэ­гра­цый­ных пра­цэ­саў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі, ма­ла­дзёж­ная па­лі­ты­ка, удзел біз­нес-су­поль­нас­цяў у са­цы­яль­на-эка­на­міч­ным раз­віц­ці кра­і­ны, транс­фар­ма­цыя па­лі­тыч­най сіс­тэ­мы Бе­ла­ру­сі, не­аб­ход­насць і маг­чы­мыя шля­хі па­шы­рэн­ня ўплы­ву па­лі­тыч­ных пар­тый на гра­мад­ска-па­лі­тыч­нае жыц­цё.

У якас­ці экс­пер­таў вы­сту­па­лі дэ­кан фа­куль­тэ­та фі­ла­со­фіі і са­цы­яль­ных на­вук БДУ, кан­ды­дат гіс­та­рыч­ных на­вук, да­цэнт Ва­дзім Гі­гін, ана­лі­тык Бе­ла­рус­ка­га ін­сты­ту­та стра­тэ­гіч­ных да­сле­да­ван­няў Аляк­сандр Аў­до­нін, ды­рэк­тар ін­фар­ма­цый­на-асвет­ніц­кай уста­но­вы «Ак­ту­аль­ная кан­цэп­цыя» Аляк­сандр Шпа­коў­скі, на­ву­ко­вы су­пра­цоў­нік Ін­сты­ту­та фі­ла­со­фіі НАН Бе­ла­ру­сі, па­лі­то­лаг Аляк­сей Дзер­мант і ін­шыя.

Загаловак у газеце: Раз­мо­ва па сут­нас­ці

Выбар рэдакцыі

Грамадства

У вясковай школе арганізавалі музей у гонар загінуўшых байцоў Вялікай Айчынай вайны

У вясковай школе арганізавалі музей у гонар загінуўшых байцоў Вялікай Айчынай вайны

Байцы 174-га стралковага палка загінулі пры вызваленні вёскі Шылін.

Палітыка

Крызіс на мяжы. Уся аператыўная інфармацыя на чацвер (абнаўляецца)

Крызіс на мяжы. Уся аператыўная інфармацыя на чацвер (абнаўляецца)

Аператыўная інфармацыя з беларуска-польскай мяжы.

Грамадства

Вольга Шпілеўская: Журналістыка — гэта маё жыццё!

Вольга Шпілеўская: Журналістыка — гэта маё жыццё!

Журналіст ўзначаліла прадстаўніцтва Міжнароднай тэлерадыёкампаніі «Мір» у нашай краіне.

Грамадства

«Чырвоная лінія» для дзвюх жанчын. Ці могуць свякрухі і нявесткі жыць дружна?

«Чырвоная лінія» для дзвюх жанчын. Ці могуць свякрухі і нявесткі жыць дружна?

Адносіны са сваёй маці і свякрухай — гэта дзве зусім розныя гісторыі.