Вы тут

157 (27767)


Белыя ветразі Людмілы Кудрэйкі
0 389

Белыя ветразі Людмілы Кудрэйкі

350 га­тун­каў гла­ды­ё­лу­саў і 120 га­тун­каў лі­лей вы­рошч­вае на сва­ім пры­ся­дзіб­ным участ­ку ама­тар-квет­ка­вод з пру­жан­скай вёс­кі

«А я калісьці думаў, што сівыя не кахаюць…»
0 644

«А я калісьці думаў, што сівыя не кахаюць…»

Звя­ла іх ра­зам сяб­роў­ка Ган­ны Фі­ла­таў­ны па ін­сты­ту­це.

Трашчыць па швах капуста...
0 445

Трашчыць па швах капуста...

Вель­мі крыўд­на, ка­лі ка­чан ка­пус­ты рап­там трэс­ка­ец­ца і ў рас­ко­лі­ны за­ла­зяць смаў­жы, ву­се­ні.

Агурок: другая маладосць
0 408

Агурок: другая маладосць

Не сак­рэт, што ў па­чат­ку жніў­ня ўра­джай­насць агур­коў у цяп­лі­цах зні­жа­ец­ца.

Марлокі
0 862

Марлокі

Юры Стан­ке­віч не пер­шы, хто ў сва­ёй твор­час­ці на­тхніў­ся «Ма­шы­най ча­су» Гер­бер­та Уэл­са, дзе гэ­тыя са­мыя мар­ло­кі ўпер­шы­ню з'я­

Пра перагляд каштоўнасцяў
0 379

Пра перагляд каштоўнасцяў

Даў­но раз­дум­ваю над тым, як, за­ста­ю­чы­ся су­час­ным ча­ла­ве­кам, убі­ра­ю­чы ў ся­бе ўсе тыя пра­грэ­сіў­ныя і агуль­на­ча­ла­ве­чыя

Нашто Жабе парасон?
0 488

Нашто Жабе парасон?

У ці­хай за­то­цы вя­лі­кай рэч­кі жы­ла Жа­ба.

Чакаем «Анімаёўку»
0 397

Чакаем «Анімаёўку»

З 16 па 22 ве­рас­ня ў Ма­гі­лё­ве прой­дзе ХVІІ Між­на­род­ны фес­ты­валь ані­ма­цый­ных філь­маў.

Сапернікі вядомыя
0 223

Сапернікі вядомыя

З кім су­стрэ­нец­ца на­ша ха­кей­ная дру­жы­на ў гру­пе на ЧС-2015?

Дзе навучаць быць бацькам?
0 372

Дзе навучаць быць бацькам?

На­пры­кан­цы жніў­ня па­чы­на­ец­ца чар­го­вы цыкл за­ня­ткаў у ме­жах ду­хоў­на-асвет­ніц­ка­га пра­ек­та «Шко­ла баць­коў­ства», ар­га­ні­за­

Выбар рэдакцыі

Спорт

Беларус Данііл Крывіцкі ў 15 гадоў гуляе ў футбол у іспанскім клубе

Беларус Данііл Крывіцкі ў 15 гадоў гуляе ў футбол у іспанскім клубе

 З перспектыўным футбалістам мы звязаліся, каб даведацца пра яго далейшыя планы, трэніроўкі ў «Інтэры» і жыццё ў Іспаніі.

Грамадства

Чаму лесапілка стала прадметам спрэчак сярод вяскоўцаў

Чаму лесапілка стала прадметам спрэчак сярод вяскоўцаў

Каб высветліць маштаб праблемы, журналіст «Звязды» накіравалася ў вёску Струпень.

Грамадства

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Як выхаваць даследчыка за школьнай партай?

Чаму ўсе краіны, якія развіваюць інавацыйную эканоміку, робяць сёння стаўку на STЕM?