Вы тут

157 (27767)


Белыя ветразі Людмілы Кудрэйкі
0 419

Белыя ветразі Людмілы Кудрэйкі

350 га­тун­каў гла­ды­ё­лу­саў і 120 га­тун­каў лі­лей вы­рошч­вае на сва­ім пры­ся­дзіб­ным участ­ку ама­тар-квет­ка­вод з пру­жан­скай вёс­кі

«А я калісьці думаў, што сівыя не кахаюць…»
0 714

«А я калісьці думаў, што сівыя не кахаюць…»

Звя­ла іх ра­зам сяб­роў­ка Ган­ны Фі­ла­таў­ны па ін­сты­ту­це.

Трашчыць па швах капуста...
0 473

Трашчыць па швах капуста...

Вель­мі крыўд­на, ка­лі ка­чан ка­пус­ты рап­там трэс­ка­ец­ца і ў рас­ко­лі­ны за­ла­зяць смаў­жы, ву­се­ні.

Агурок: другая маладосць
0 439

Агурок: другая маладосць

Не сак­рэт, што ў па­чат­ку жніў­ня ўра­джай­насць агур­коў у цяп­лі­цах зні­жа­ец­ца.

Марлокі
0 948

Марлокі

Юры Стан­ке­віч не пер­шы, хто ў сва­ёй твор­час­ці на­тхніў­ся «Ма­шы­най ча­су» Гер­бер­та Уэл­са, дзе гэ­тыя са­мыя мар­ло­кі ўпер­шы­ню з'я­

Пра перагляд каштоўнасцяў
0 412

Пра перагляд каштоўнасцяў

Даў­но раз­дум­ваю над тым, як, за­ста­ю­чы­ся су­час­ным ча­ла­ве­кам, убі­ра­ю­чы ў ся­бе ўсе тыя пра­грэ­сіў­ныя і агуль­на­ча­ла­ве­чыя

Нашто Жабе парасон?
0 534

Нашто Жабе парасон?

У ці­хай за­то­цы вя­лі­кай рэч­кі жы­ла Жа­ба.

Чакаем «Анімаёўку»
0 414

Чакаем «Анімаёўку»

З 16 па 22 ве­рас­ня ў Ма­гі­лё­ве прой­дзе ХVІІ Між­на­род­ны фес­ты­валь ані­ма­цый­ных філь­маў.

Сапернікі вядомыя
0 249

Сапернікі вядомыя

З кім су­стрэ­нец­ца на­ша ха­кей­ная дру­жы­на ў гру­пе на ЧС-2015?

Дзе навучаць быць бацькам?
0 414

Дзе навучаць быць бацькам?

На­пры­кан­цы жніў­ня па­чы­на­ец­ца чар­го­вы цыкл за­ня­ткаў у ме­жах ду­хоў­на-асвет­ніц­ка­га пра­ек­та «Шко­ла баць­коў­ства», ар­га­ні­за­

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Пераможца «Жанчыны года-2018»: З трыма дзецьмі можа справіцца кожная пара

Тры гады таму прозвішча Трыкоза ўжо было на слыху.

Грамадства

Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Рагачук: Дзеці ў пясочніцах на касцях гуляць не будуць

Кіраўнік Брэсцкага гарвыканкама адмеркаваў рэзанансную тэму раскопак на тэрыторыі гета.

Культура

Як  мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Як мастак Май Данцыг ствараў свае карціны

Наватар, «шасцідзясятнік», ваяўнічы аптыміст — гэта ўсё пра яго.