Вы тут

33 (27891)


0 624

«Забаўляльны складнік у навінах — ужо даўно не адкрыццё»

У жур­на­ліс­ты­цы ён не на­ві­чок: яшчэ са сту­дэнц­кіх га­доў спра­ба­ваў ся­бе ў га­зе­тах,

0 1926

Пульхны стэльмах сеў у лужыну

Што­ты­дзень у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла «Бе­ла­русь 3» гуль­ня «Раз­маў­ля­ем па-бе­ла­рус­ку».

0 676

Навука — гэта забаўна!

Пры­нам­сі, у та­кім фар­ма­це пла­нуе пра­во­дзіць эк­скур­сіі ў ла­ба­ра­то­рыі но­вы пра­ект «На­ву­ко­вае шоу пра­фе­са­ра Ад­кры­ва­шкі­на»

0 872

Як гучаць «Новыя імёны Беларусі»?

Дня­мі ад­быў­ся фі­нал мінск­ага га­рад­ско­га эта­пу Рэс­пуб­лі­кан­ска­га ма­ла­дзёж­на­га ва­каль­на­га кон­кур­су «Но­выя ім­ёны Бе­ла­ру­с

0 1130

Час прыспешвае нас

Ду­эт спе­ва­ка Юза­ры і скры­пач­кі Май­му­ны, які прад­стаў­ляе сё­ле­та на­шу кра­і­ну ў 60-м між­на­род­ным пе­сен­ным кон­кур­се «Еў­ра­ба­

0 397

Доўгажыхар ратуе пінгвінаў

Са­мы ста­ры аў­стра­лі­ец — 109-га­до­вы Аль­фрэд Дэйт — ба­віць свой час за вя­зан­нем сві­та­раў для кар­лі­ка­вых пінг­ві­наў.

0 617

Не вінаватая я, гэта гены!

Жан­чы­ны знач­на час­цей ра­ша­юц­ца на здра­ду свай­му ка­хан­ку, ка­лі яны ма­юць у сва­ім ар­га­ніз­ме спе­цы­фіч­ны ген ня­вер­нас­ці.

0 704

Ром

Ром лі­чыц­ца ад­ным з са­мых ра­ман­ты­за­ва­ных ал­ка­голь­ных на­по­яў.

0 694

Час падарункаў

Спе­цы­я­ліс­ты па сне (ёсць, як вы­свят­ля­ец­ца, і та­кія) ра­яць пра­чы­нац­ца і тут жа, ад­ра­зу, ба­чыць свят­ло — дзён­нае...

0 970

Зберагчы абаронцаў

Што ста­іць за ліч­бай 12

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Даведаліся, колькі каштуе букет на 8 Сакавіка

Даведаліся, колькі каштуе букет на 8 Сакавіка

Ці прынята ў нас дарыць «мільён алых руж» каханай?

Грамадства

Настрой цудоўнай і лёгкай вясны стварылі ў гандлёвым цэнтры «Сталіца»

Настрой цудоўнай і лёгкай вясны стварылі ў гандлёвым цэнтры «Сталіца»

Напярэдадні Міжнарожнага жаночага дня Белаларускі саюз жанчын і канцэрн «Беллегпрам» правялі святочнае мерапрыемства «Настрой — Вясна».

У свеце

Каменданцкія часы. Чым падаграецца глабальная пратэсная хваля?

Каменданцкія часы. Чым падаграецца глабальная пратэсная хваля?

Людзі стаміліся ад лакдаўну і беспрацоўя і выходзяць на пратэсты, а надзея перамагчы пандэмію ўсеагульнай вакцынацыяй, падобна, растае на вачах: прэпараты па-ранейшаму недаступныя ўсім ахвотным і ў найбліжэйшы час сітуацыя наўрад ці зменіцца.

Грамадства

«Тут быў...» Што пісалі пяцьсот гадоў таму на сценах і камянях

«Тут быў...» Што пісалі пяцьсот гадоў таму на сценах і камянях

Іна Калечыц — першы і пакуль адзіны спецыяліст у Беларусі, які займаецца эпіграфікай.