Вы тут

33 (27891)


0 628

«Забаўляльны складнік у навінах — ужо даўно не адкрыццё»

У жур­на­ліс­ты­цы ён не на­ві­чок: яшчэ са сту­дэнц­кіх га­доў спра­ба­ваў ся­бе ў га­зе­тах,

0 1949

Пульхны стэльмах сеў у лужыну

Што­ты­дзень у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла «Бе­ла­русь 3» гуль­ня «Раз­маў­ля­ем па-бе­ла­рус­ку».

0 684

Навука — гэта забаўна!

Пры­нам­сі, у та­кім фар­ма­це пла­нуе пра­во­дзіць эк­скур­сіі ў ла­ба­ра­то­рыі но­вы пра­ект «На­ву­ко­вае шоу пра­фе­са­ра Ад­кры­ва­шкі­на»

0 878

Як гучаць «Новыя імёны Беларусі»?

Дня­мі ад­быў­ся фі­нал мінск­ага га­рад­ско­га эта­пу Рэс­пуб­лі­кан­ска­га ма­ла­дзёж­на­га ва­каль­на­га кон­кур­су «Но­выя ім­ёны Бе­ла­ру­с

0 1139

Час прыспешвае нас

Ду­эт спе­ва­ка Юза­ры і скры­пач­кі Май­му­ны, які прад­стаў­ляе сё­ле­та на­шу кра­і­ну ў 60-м між­на­род­ным пе­сен­ным кон­кур­се «Еў­ра­ба­

0 401

Доўгажыхар ратуе пінгвінаў

Са­мы ста­ры аў­стра­лі­ец — 109-га­до­вы Аль­фрэд Дэйт — ба­віць свой час за вя­зан­нем сві­та­раў для кар­лі­ка­вых пінг­ві­наў.

0 618

Не вінаватая я, гэта гены!

Жан­чы­ны знач­на час­цей ра­ша­юц­ца на здра­ду свай­му ка­хан­ку, ка­лі яны ма­юць у сва­ім ар­га­ніз­ме спе­цы­фіч­ны ген ня­вер­нас­ці.

0 720

Ром

Ром лі­чыц­ца ад­ным з са­мых ра­ман­ты­за­ва­ных ал­ка­голь­ных на­по­яў.

0 706

Час падарункаў

Спе­цы­я­ліс­ты па сне (ёсць, як вы­свят­ля­ец­ца, і та­кія) ра­яць пра­чы­нац­ца і тут жа, ад­ра­зу, ба­чыць свят­ло — дзён­нае...

0 975

Зберагчы абаронцаў

Што ста­іць за ліч­бай 12

Выбар рэдакцыі

Культура

Рэстаўрацыя па-беларуску: ратаваць — неабходна

Рэстаўрацыя па-беларуску: ратаваць — неабходна

Гістарычная памяць — тое, што вызначае будучыню... Здаецца, банальная ісціна, якую не трэба нікому даказваць.

Грамадства

10 прадуктаў-антыдэпрэсантаў, якія абавязкова павінны быць на вашым стале

10 прадуктаў-антыдэпрэсантаў, якія абавязкова павінны быць на вашым стале

Добры настрой — гэта падмурак высокай якасці нашага жыцця.

Грамадства

З акцэнтам на вусны. Правільны макіяж для сталых людзей

З акцэнтам на вусны. Правільны макіяж для сталых людзей

Многія жанчыны лічаць, што макіяж ў сталым узросце рабіць не варта, таму што гэта «дадае гадоў».

Культура

Літаратурная вандроўка на Уздзеншчыну. Што цікавага ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі

Літаратурная вандроўка на Уздзеншчыну. Што цікавага ў раённым гісторыка-краязнаўчым музеі

 У сценах установы ў межах літаратурна-музычнай імпрэзы прагучалі вершы і песні.