Вы тут

34 (27644)


0 409

Узнагароды раздалі. Наступае чарга раздачы «белых сланоў»

Заўт­ра, у ня­дзе­лю, у цэнт­раль­ным Алім­пій­скім пар­ку Со­чы бу­дзе па­ту­ша­ны агонь XXІІ зі­мо­вых Гуль­няў.

0 311

Валанцёр, будзь гатоў!

На асноў­ных аб'­ек­тах чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі бу­дзе за­дзей­ні­ча­на больш за ты­ся­чу ва­лан­цё­раў, якія ва­ло­да­юць за­меж­ны­мі

0 522

Дыспансерызацыя — справа не толькі медыкаў

Ка­ля 22 пра­цэн­таў сем'­яў бе­ла­ру­саў, па­вод­ле апы­тан­няў, зай­ма­юц­ца фіз­куль­ту­рай і спор­там.

0 214

Чужыя пад адным дахам

Больш за двац­цаць га­доў жы­хар­ка Ка­пы­ля не можа размяняць кватэру. Хто вінаваты?

0 371

«Зоркі» пачынаюцца з «зорачак»

Па­вел Фі­лон на аб­лас­ныя ін­тэ­ле­кту­аль­ныя спа­бор­ніц­твы для дзя­цей ма­лод­шай шко­лы ў Го­мель пры­ехаў з Ло­е­ва.

0 317

Перадайце добраахвотна зброю

24-28 лю­та­га Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў пра­во­дзіць апе­ра­тыў­на-пра­фі­лак­тыч­ныя спе­цы­яль­ныя комп­лекс­ныя ме­ра­пры­ем­ствы «А

0 190

Палявалі на... малаткі з тралейбусаў

Пад­час па­тру­ля­ван­ня тэ­ры­то­рыі дэ­по элект­ра­цяг­ні­коў Мінск­ага мет­ра­па­лі­тэ­на «Мас­коў­скае» на­рад атра­да мі­лі­цыі асаб­лі­ва­

0 1613

Будзь здаровым, салдат! Не хварэй!

Лю­ты... Се­зон вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных ін­фек­цый, пра­студ­ных за­хвор­ван­няў і на­ват гры­пу.

0 610

Салдат, які заўсёды ў страі

Ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най, жы­вых свед­каў гіс­то­рыі, за­ста­ец­ца ўсё менш і менш.

0 392

У чаканні будучых афіцэраў

У гэ­тыя дні Ва­ен­ная ака­дэ­мія і вай­ско­выя

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.