Вы тут

34 (27644)


Узнагароды раздалі. Наступае чарга раздачы «белых сланоў»
0 340

Узнагароды раздалі. Наступае чарга раздачы «белых сланоў»

Заўт­ра, у ня­дзе­лю, у цэнт­раль­ным Алім­пій­скім пар­ку Со­чы бу­дзе па­ту­ша­ны агонь XXІІ зі­мо­вых Гуль­няў.

Валанцёр, будзь гатоў!
0 260

Валанцёр, будзь гатоў!

На асноў­ных аб'­ек­тах чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі бу­дзе за­дзей­ні­ча­на больш за ты­ся­чу ва­лан­цё­раў, якія ва­ло­да­юць за­меж­ны­мі

Дыспансерызацыя — справа не толькі медыкаў
0 438

Дыспансерызацыя — справа не толькі медыкаў

Ка­ля 22 пра­цэн­таў сем'­яў бе­ла­ру­саў, па­вод­ле апы­тан­няў, зай­ма­юц­ца фіз­куль­ту­рай і спор­там.

Чужыя пад адным дахам
0 163

Чужыя пад адным дахам

Больш за двац­цаць га­доў жы­хар­ка Ка­пы­ля не можа размяняць кватэру. Хто вінаваты?

«Зоркі» пачынаюцца з «зорачак»
0 314

«Зоркі» пачынаюцца з «зорачак»

Па­вел Фі­лон на аб­лас­ныя ін­тэ­ле­кту­аль­ныя спа­бор­ніц­твы для дзя­цей ма­лод­шай шко­лы ў Го­мель пры­ехаў з Ло­е­ва.

Перадайце добраахвотна зброю
0 268

Перадайце добраахвотна зброю

24-28 лю­та­га Мі­ніс­тэр­ства ўнут­ра­ных спраў пра­во­дзіць апе­ра­тыў­на-пра­фі­лак­тыч­ныя спе­цы­яль­ныя комп­лекс­ныя ме­ра­пры­ем­ствы «А

Палявалі на... малаткі з тралейбусаў
0 135

Палявалі на... малаткі з тралейбусаў

Пад­час па­тру­ля­ван­ня тэ­ры­то­рыі дэ­по элект­ра­цяг­ні­коў Мінск­ага мет­ра­па­лі­тэ­на «Мас­коў­скае» на­рад атра­да мі­лі­цыі асаб­лі­ва­

Будзь здаровым, салдат! Не хварэй!
0 1440

Будзь здаровым, салдат! Не хварэй!

Лю­ты... Се­зон вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных ін­фек­цый, пра­студ­ных за­хвор­ван­няў і на­ват гры­пу.

Салдат, які заўсёды ў страі
0 552

Салдат, які заўсёды ў страі

Ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най, жы­вых свед­каў гіс­то­рыі, за­ста­ец­ца ўсё менш і менш.

У чаканні будучых афіцэраў
0 339

У чаканні будучых афіцэраў

У гэ­тыя дні Ва­ен­ная ака­дэ­мія і вай­ско­выя

Выбар рэдакцыі

Грамадства

​Як беларускія вучоныя ствараюць умовы для бліскучых перамог

​Як беларускія вучоныя ствараюць умовы для бліскучых перамог

Спартыўныя дасягненні чалавека прыблізна на 75 % залежаць ад яго генетыкі. 

Грамадства

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Жыхар Жодзіна Генадзь Пузанкевіч даехаў на веласіпедзе з Беларусі да Уладзівастока

Ён кожны дзень імкнуўся пераадольваць не менш за сто кіламетраў.