Вы тут

36 (27894)


З інтэрната — ва ўласны дом
0 346

З інтэрната — ва ўласны дом

Дзі­ця­чы дом ся­мей­на­га ты­пу ад­крыў­ся ў вёс­цы На­сі­ла­ва

І ўрачам,  і пацыентам
0 347

І ўрачам, і пацыентам

Баль­ні­ца №2 го­ра­да Ма­ла­дзеч­на ў ве­рас­ні 2014 го­да ад­чы­ні­ла­ся пас­ля ка­пі­таль­на­га ра­мон­та.

Горад, спрыяльны  для бізнесу
0 306

Горад, спрыяльны для бізнесу

Ма­ла­дзе­чан­ска­му ра­ё­ну 15 сту­дзе­ня споў­ні­ла­ся 75 га­доў. Гэ­та не круг­лая да­та, але ўсё ж са­лід­ны ўзрост.

«Віла Рада» —  узор прыдарожнага сэрвісу
0 272

«Віла Рада» — узор прыдарожнага сэрвісу

На­ша дзяр­жа­ва зна­хо­дзіц­ца, як вя­до­ма, у цэнт­ры Еў­ро­пы, праз яе тэ­ры­то­рыю пра­хо­дзяць най­важ­ней­шыя тран­зіт­ныя шля­хі.

Новы інтэр'ер для дамскай бялізны
0 536

Новы інтэр'ер для дамскай бялізны

У Мін­ску на пра­спек­це Дзяр­жын­ска­га не так даўно ад­крыў­ся яшчэ адзін, але пер­шы ў аб­ноў­ле­ным ды­зай­не, фір­мен­ны ма­га­зін «Мі­ла­в

Там, дзе галоўнае — музыка
0 294

Там, дзе галоўнае — музыка

Ле­тась Ма­ла­дзе­чан­ская дзі­ця­чая шко­ла мас­тац­тваў ад­зна­чы­ла сваё 65-год­дзе

Загадка Міра
0 536

Загадка Міра

Раз­га­даць яе пра­па­нуе ды­рэк­тар зам­ка­ва­га комп­лек­су

«Папулярнасць прафесіі настаўніка  залежыць ад саміх настаўнікаў»
0 357

«Папулярнасць прафесіі настаўніка залежыць ад саміх настаўнікаў»

Ме­на­ві­та ў Ма­ла­дзеч­не, у ся­рэд­няй шко­ле №11, пра­цуе на­стаў­ні­кам гіс­то­рыі пе­ра­мож­ца кон­кур­су пра­фе­сій­на­га май­стэр­с

Мала прыгатаваць, трэба яшчэ і на стол паставіць
0 574

Мала прыгатаваць, трэба яшчэ і на стол паставіць

…Пра ча­ла­ве­ка, які ад­чуў ней­кую пры­красць ці рас­ча­ра­ван­не, ка­жуць: «як мы­ла з'еў­шы».

Выбар рэдакцыі

Спорт

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

Анастасія Мірончык-Іванова: «Веру ў сябе і ў свае сілы»

У спорце ёй двойчы прыходзілася пачынаць усё спачатку.

Грамадства

 Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Малая гістарычная радзіма — вёска Харобічы на Чарнігаўшчыне. Рэпартаж

Нудна больш не будзе. Гэтую і многія іншыя цытаты з савецкага фільма «Вяселле ў Малінаўцы» падчас паездкі ў госці да жоўта

Грамадства

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Што трэба, каб пражыць даўжэй?

Герыятр распавядае пра сакрэты доўгажыхароў і тое, што падаўжае наша жыццё.