Вы тут

37 (27647)


0 467

Міша Nutekі: «Наша гісторыя можа змяніць жыццё цэлага пакалення»

Шэсць га­доў та­му два ма­ла­дыя му­зы­кан­ты з Баб­руй­ска — Мі­ша На­ка­раш­ві­лі і Кі­рыл Ма­цю­шэн­ка — ад­пра­ві­лі­ся за­ва­ёў­ваць Маск­в

0 1418

Хто ты, сённяшні «EUROSTUDENT»?

Як па­ка­за­лі вы­ні­кі апош­няй хва­лі да­сле­да­ван­ня «EUROSTUDENT», як мі­ні­мум 40% сту­дэн­таў еў­ра­пей­скіх ВНУ рэ­гу­ляр­на су­мя­

0 562

Калі па розуму, або Навука можа быць прыбытковай

Зу­сім ня­даў­на На­цы­я­наль­ная ака­дэ­мія на­вук Бе­ла­ру­сі ад­свят­ка­ва­ла сваё 85-год­дзе.

0 216

Працягваючы традыцыі

Кож­ную чац­вёр­тую су­бо­ту ме­ся­ца ў Цэнт­ры мас­тац­кай твор­час­ці дзя­цей і мо­ла­дзі Фрун­зен­ска­га ра­ё­на г.

0 625

Узяўся за праект — пабачыў свет

Сён­няш­няя мо­ладзь — лю­дзі ак­тыў­ныя, поў­ныя ідэй, лю­дзі, якія хо­чуць рэа­лі­за­ваць свой па­тэн­цы­ял.

0 707

У Парк высокіх тэхналогій — праз алімпіяду

Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт ін­фар­ма­ты­кі і ра­дыё­элект­ро­ні­кі аб­вяс­ціў аб стар­це ад­бо­рач­на­га ту­ра алім­пі­я­ды BІT-Cup

0 685

Тонеж мой, старонка дарагая!..

Мой слаў­ны То­неж! Мі­лы сэр­цу ку­то­чак бе­ла­рус­ка­га Па­лес­ся!

0 400

«Валанцёрства — не тая рэч, на якой можна «піярыцца»

Знай­сці час для гу­тар­кі з Ма­ры­яй Во­і­на­вай уда­ло­ся па­між вы­ступ­лен­ня­мі тэ­ат­ра ва­лан­цёр­ска­га атра­да.

0 304

Падтрымаць ініцыятыву? Без праблем!

Ле­тась пяр­віч­ная ар­га­ні­за­цыя БРСМ Бе­ла­рус­ка­га ме­та­лур­гіч­на­га за­во­да ста­ла леп­шай «пяр­віч­кай» у кра­і­не.

0 728

Залатыя рукі, «сонечны» матэрыял…

Даў Бог та­лент. Так га­во­раць пра не­ар­ды­нар­ных, адо­ра­ных у не­чым лю­дзей.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.

Грамадства

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

Не трапіць у рабства анлайн. Як у краіне змагаюцца з гандлем людзьмі

З 2000 года ў Беларусі выяўлена 4421 злачынства, звязанае з гандлем людзьмі.