Вы тут

55 (27665)


0 470

УСМІХНЕМСЯ

Па сценах не лазь, кіпцюры аб канапу не вастры... Добра, хоць рыбак у акварыуме не пералічваюць.

0 439

Тэ­ат­раль­ны фо­рум на­бі­рае аба­ро­ты

Вось ужо не­каль­кі дзён го­рад на Дняп­ры жы­ве ў гу­шчы тэ­ат­раль­ных па­дзей.

0 667

Кар­та для ін­вес­та­ра

У Ма­гі­лё­ве су­пра­цоў­ні­кі абл­вы­кан­ка­ма і Бе­ла­рус­ка-ра­сій­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та рас­пра­ца­ва­лі ін­вес­ты­цый­ную ін­тэр­нэт-кар­

0 621

Ні дня без чаю

«Чым ка­рыс­ныя роз­ныя ві­ды чаю? Як пра­віль­на га­та­ваць гэ­ты на­пой?

0 841

Дзе­ці кі­ну­лі гу­ляць

На ву­лі­цы цёп­ла і со­неч­на, а дзе­ці рап­там ста­лі кво­лы­мі, гу­ляць не хо­чуць.

0 443

Што рабіць з раслінамі?

З мно­гіх рас­лін у на­ву­ко­вай і на­род­най ме­ды­цы­не вы­раб­ля­юц­ца роз­ныя ле­ка­выя прэ­па­ра­т

0 504

За­хва­раль­насць зні­жа­ец­ца, але...

Мі­ну­лы год ака­заў­ся для на­шай кра­і­ны до­сыць па­спя­хо­вым у спра­ве пе­ра­адо­лен­ня ту­бер­ку­

0 542

Аб­сле­дуй­ся... за­га­дзя!

Боль­шасць бе­ла­ру­саў ста­віц­ца да свай­го зда­роўя па прын­цы­пе «па­куль гром не грым­не».

0 441

Ал­ка­го­лік менш не­бяс­печ­ны, чым шы­за­фрэ­нік?

Ка­лі раз­мо­ва за­хо­дзіць пра ін­шую на­цы­я­наль­насць, рэ­лі­гію, сек­су­аль­ную ары­ен­та­цыю, цяж­кае за­хвор­ван­не, то ча­сам у су­вя­зі

0 689

Усё па­чы­на­ец­ца з сям'і і вы­ха­ван­ня

42 га­ды пра­цуе на па­сту сяст­ры мі­ла­сэр­нас­ці Бе­ла­рус­ка­га та­ва­рыст­ва Чыр­во­на­га Кры­жа Ф

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.