Вы тут

58 (27668)


0 534

Усміхнёмся!

Пра­ца­ваць не ха­це­ла­ся, але сквап­насць пе­ра­маг­ла ля­но­ту. * * * Адэ­са, дзве сяб­роў­кі.

0 468

Фота-слова

0 2466

Там каля млына

На­род­ная пес­ня — вы­дат­ны на­стаў­нік для мо­ла­дзі.

0 464

Па-мас­та­коў­ску: чы­тан­не з ра­зу­мен­нем

Да 200‑год­дзя Та­ра­са Шаў­чэн­кі ў Бе­ла­ру­сі з'я­ві­ла­ся кні­га пе­ра­кла­даў яго тво­раў пад наз­вай «Мас­так».

0 600

Іск­рын­кі Бос­ка­га рэ­чы­ва

Паэ­ты пры­хо­дзяць у свет — каб дас­ка­на­лас­цю слоў на­ра­джаць дас­ка­на­ласць душ.

0 686

У Сло­ні­ме тэ­ат­раль­нае на­ва­сел­ле

Сло­нім­скі дзяр­жаў­ны дра­ма­тыч­ны тэ­атр пе­ра­ехаў у но­вае па­мяш­кан­не.

0 670

Дзень «Т»

Ге­роі для су­час­на­га тэ­ат­ра: ад Соф'і Галь­шан­скай да Ула­дзі­мі­ра Му­ля­ві­на

0 594

Ко­ле­ры ай­чы­ны

— …Вось наш крыж, — ска­за­ла ба­бу­ля дзяў­чын­цы і па­ка­за­ла, як трэ­ба пры­клад­вац­ца да свя­ты­н

0 879

«Ві­на­ва­ты толь­кі я»...

Гэ­тыя сло­вы ў па­смя­рот­ных за­піс­ках не­паў­на­лет­ніх са­ма­за­бой­цаў су­стра­ка­юц­ца час­цей з

0 635

Ча­ла­век без люб­ві зга­сае

Дзі­ця лю­біць не­аба­вяз­ко­ва, га­лоў­нае — яго пра­віль­на вы­ха­ваць.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

За якія парушэнні могуць прыпыніць работу магазінаў?

За якія парушэнні могуць прыпыніць работу магазінаў?

МАРГ час ад часу прыпыняе работу магазінаў.

Грамадства

Еш ананасы, яблыкі жуй! Як падтрымаць імунітэт без аптэчкі?

Еш ананасы, яблыкі жуй! Як падтрымаць імунітэт без аптэчкі?

З авітамінозам у нас прынята змагацца па-старому...