Вы тут

"Звязда" супраць наркотыкаў

330

Гераінавае адзенне

У Ма­гі­лё­ве пе­ра­кры­лі ка­нал па­стаў­кі нар­ко­ты­каў з Ся­рэд­няй Азіі ў Бе­ла­русь, Ра­сію, Укра­і­ну і кра­і­ны Еў­ра­са­ю­за.

«Cпайсы» трапяць пад забарону
550

«Cпайсы» трапяць пад забарону

Но­вы ан­ты­нар­ка­тыч­ны за­ко­на­пра­ект рых­ту­юць у Па­ла­це прад­стаў­ні­коў

Шанц «завязаць»
451

Шанц «завязаць»

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» пад­час пад­рых­тоў­кі ар­ты­ку­ла пра рас­паў­сюдж­ван­не спай­су (і ін­шых наркотыкаў) па­спра­ба­ваў вый­сці на тых

В ЕЭП стало чище
379

В ЕЭП стало чище

ОДКБ провел на территории стран-участниц спецоперацию «Канал».

Не «прамаркіруй» жыццё
492

Не «прамаркіруй» жыццё

Ад спайсу няма паратунку

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця
349

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця

У чым не­бяс­пе­ка ку­рыль­ных су­ме­сяў?

Жыццёва важная адмова
403

Жыццёва важная адмова

Рэ­ва­лю­цый­ныя ан­ты­нар­ка­тыч­ныя за­ха­ды мо­гуць быць пры­ня­ты да кан­ца го­да

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там
566

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там

Толь­кі дзя­ку­ю­чы су­пра­цоў­ніц­тву гра­мад­ства і дзяр­жа­вы мож­на да­сяг­нуць пос­пе­ху ў су­праць­дзе­ян­ні нар­ка­паг­ро­зе

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны
485

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны

ўдалося карэспандэнту «Звязды»

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…
380

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…

Ста­ліч­ныя ўста­но­вы аду­ка­цыі цес­на су­пра­цоў­ні­ча­юць з ор­га­на­мі ўнут­ра­ных спраў у пы­тан­

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!
322

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!

7 смер­цяў ма­ла­дых лю­дзей ад пе­ра­да­зі­роў­кі но­вы­мі «ды­зай­нер­скі­мі псі­ха­тро­па­мі» менш ч

Разбуральная сіла спайсу
316

Разбуральная сіла спайсу

На прэс-кан­фе­рэн­цыі па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да пра­ку­рор Брэсц­кай воб­лас­ці Іван На­ске­віч в

Дыялог

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Мерапрыемства нядаўна прайшло ў Доме прэсы.

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Гісторыя дзяржаўнасці складаецца са знакавых дат і падзей.

На шляху беларускай дзяржаўнасці

На шляху беларускай дзяржаўнасці

Аднайменны круглы стол прайшоў у Доме прэсы.

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Ці магчыма падлічыць ахвяры, якія пакінула пасля сябе Першая сусветная вайна? 

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Міністр інфармацыі — пра тыражы і асобнікі, класікаў і сучаснікаў.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Як задаволіць кадравы голад у сферы ІТ?

Работадаўцы кажуць, што быць добрым праграмістам і ўмець пісаць код для эфектыўнай работы ўжо недастаткова.

Культура

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

Балельшчыкі II Еўрапейскіх гульняў ужо рэзервуюць вясковыя гатэлі

«Адышоў час, калі гасцям патрэбныя былі толькі «чарка і скварка», ім ужо цікавыя музеі, культурная праграма».

Грамадства

Як працуюць сапёры?

Як працуюць сапёры?

Больш за ўсё «сюрпрызаў» з часоў Вялікай Айчыннай вайны было знойдзена ў Докшыцкім, Талачынскім, Асіповіцкім і Лагойскім раёнах.