18 Верасень, аўторак

Вы тут

"Звязда" супраць наркотыкаў

0 284

Гераінавае адзенне

У Ма­гі­лё­ве пе­ра­кры­лі ка­нал па­стаў­кі нар­ко­ты­каў з Ся­рэд­няй Азіі ў Бе­ла­русь, Ра­сію, Укра­і­ну і кра­і­ны Еў­ра­са­ю­за.

«Cпайсы» трапяць пад забарону
0 431

«Cпайсы» трапяць пад забарону

Но­вы ан­ты­нар­ка­тыч­ны за­ко­на­пра­ект рых­ту­юць у Па­ла­це прад­стаў­ні­коў

Шанц «завязаць»
0 340

Шанц «завязаць»

Ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» пад­час пад­рых­тоў­кі ар­ты­ку­ла пра рас­паў­сюдж­ван­не спай­су (і ін­шых наркотыкаў) па­спра­ба­ваў вый­сці на тых

В ЕЭП стало чище
0 283

В ЕЭП стало чище

ОДКБ провел на территории стран-участниц спецоперацию «Канал».

Не «прамаркіруй» жыццё
0 319

Не «прамаркіруй» жыццё

Ад спайсу няма паратунку

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця
0 271

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця

У чым не­бяс­пе­ка ку­рыль­ных су­ме­сяў?

Жыццёва важная адмова
0 309

Жыццёва важная адмова

Рэ­ва­лю­цый­ныя ан­ты­нар­ка­тыч­ныя за­ха­ды мо­гуць быць пры­ня­ты да кан­ца го­да

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там
0 407

Су­праць нар­ко­ты­каў — адзі­ным фрон­там

Толь­кі дзя­ку­ю­чы су­пра­цоў­ніц­тву гра­мад­ства і дзяр­жа­вы мож­на да­сяг­нуць пос­пе­ху ў су­праць­дзе­ян­ні нар­ка­паг­ро­зе

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны
0 274

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны

ўдалося карэспандэнту «Звязды»

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…
0 251

Аб «псі­ха­тро­пах» ле­пей не маў­чаць…

Ста­ліч­ныя ўста­но­вы аду­ка­цыі цес­на су­пра­цоў­ні­ча­юць з ор­га­на­мі ўнут­ра­ных спраў у пы­тан­

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!
0 219

Не кі­дай­це­ся ў ла­пы «кіс­ла­му д'яб­лу»!

7 смер­цяў ма­ла­дых лю­дзей ад пе­ра­да­зі­роў­кі но­вы­мі «ды­зай­нер­скі­мі псі­ха­тро­па­мі» менш ч

Разбуральная сіла спайсу
0 258

Разбуральная сіла спайсу

На прэс-кан­фе­рэн­цыі па вы­ні­ках мі­ну­ла­га го­да пра­ку­рор Брэсц­кай воб­лас­ці Іван На­ске­віч в

Дыялог

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Міністр інфармацыі — пра тыражы і асобнікі, класікаў і сучаснікаў.

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Адбыўся рэспубліканскі круглы стол «Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры». 

З чаго пачынаецца Айчына?

З чаго пачынаецца Айчына?

На гэтае пытанне шукалі адказу падчас круглага стала «Вывучэнне малой радзімы: вопыт, праблематыка, перспектывы». 

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Гэты год абвешчаны Годам малой радзімы.

Аб чым званы Хатыні звоняць сёння?

Аб чым званы Хатыні звоняць сёння?

Заўтра спаўняецца роўна 75 гадоў, як фашысцкія карнікі спалілі разам з людзьмі невялікую лясную вёсачку Хатынь пад Лагойскам.

Чаго прагнуць сучасныя сем'і?

Чаго прагнуць сучасныя сем'і?

Сучасныя жанчыны становяцца ўсё больш незалежнымі, а мужчыны — больш эмацыянальнымі.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Вячаслаў Грэцкі: Часам называюць мяне Уэйнам

Вячаслаў Грэцкі: Часам называюць мяне Уэйнам

Пра знакамітае прозвішча і сучаснасць беларускага хакея.

Эканоміка

Ці можна кіраваць попытам спажыўцоў?

Ці можна кіраваць попытам спажыўцоў?

Ад спантаннай пакупкі са «зніжкай па-беларуску» можна не толькі не атрымаць якой-небудзь эканоміі, але і пераплаціць за яе.

Культура

У Мінск прыедуць «Іліяда» на папірусе і найстаражытнейшыя фрагменты Бібліі

У Мінск прыедуць «Іліяда» на папірусе і найстаражытнейшыя фрагменты Бібліі

Выстаўка адкрываецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

Грамадства

Андрус Пулакас: У Беларусі шукаю не адрозненні, а супадзенні

Андрус Пулакас: У Беларусі шукаю не адрозненні, а супадзенні

З Літвой у нас агульнае гістарычнае мінулае, і зараз яна – наша бліжэйшая суседка ў Еўрасаюзе.