Вы тут

Спецпраект "Вызваленне"

Настольныя кнігі патрыятызму
0 546

Настольныя кнігі патрыятызму

Но­выя вы­дан­ні па­поў­ні­лі кніж­ную скар­бон­ку му­зея Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны

Шэсць кі­ла­гра­маў аму­ні­цыі
0 299

Шэсць кі­ла­гра­маў аму­ні­цыі

Ся­род уз­на­га­род Ле­а­ні­да Ма­ро­за ме­даль «За ад­ва­гу» са­мы каш­тоў­ны, бо атры­ма­ны за вы­зва­лен­не горада, які стаў для яго род­ным

Ра­га­ты «ўдзель­нік» пар­ты­зан­ска­га па­ра­да
0 801

Ра­га­ты «ўдзель­нік» пар­ты­зан­ска­га па­ра­да

16 лі­пе­ня 1944 го­да ў вы­зва­ле­ным Мін­ску ад­быў­ся адзі­ны ў гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най пар­

«Мы быццам паказваем кіно ў кіно...»
0 493

«Мы быццам паказваем кіно ў кіно...»

Як ар­га­ні­зоў­ва­лі свае ды­вер­сіі пар­ты­за­ны? Які­мі сак­рэ­та­мі ва­ло­да­лі май­стры-зброй­ні­кі?

На шля­ху да куль­ту­ры па­мя­ці
0 393

На шля­ху да куль­ту­ры па­мя­ці

На мес­цы ла­ге­ра смер­ці Трас­ця­нец па­ча­ла­ся пра­ца па ства­рэн­ні су­час­на­га ме­ма­ры

«Мы жы­лі ў ней­ма­вер­ным стра­ху»
0 583

«Мы жы­лі ў ней­ма­вер­ным стра­ху»

або Рас­по­вед пра па­ра­не­нае дзя­цін­ства

«Ар­га­ні­за­цыю атра­даў пра­цяг­ва­ем…»
0 242

«Ар­га­ні­за­цыю атра­даў пра­цяг­ва­ем…»

Бе­ла­русь на­зы­ва­юць рэс­пуб­лі­кай-пар­ты­зан­кай.

Уро­кі вай­ны: за­сво­іць скла­да­на, за­быць не­маг­чы­ма...
0 1293

Уро­кі вай­ны: за­сво­іць скла­да­на, за­быць не­маг­чы­ма...

2015 год аб'­яў­ле­ны го­дам ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ў кра­і­нах СНД

Апош­ні свед­ка
0 439

Апош­ні свед­ка

«У зга­рэ­лай ха­це ба­чу: стол ста­іць, а на па­тэль­ні яеч­ня, што ма­ці мне пры­га­та­ва­л

Вай­на як агуль­нае мі­ну­лае
0 523

Вай­на як агуль­нае мі­ну­лае

На­ву­коў­цы-гіс­то­ры­кі, вай­скоў­цы, ве­тэ­ра­ны вай­ны, гра­мад­скія дзея­чы і жур­на­ліс

«Па­куль ёсць ма­ла­досць, жыц­цё не спы­ня­ец­ца»
0 615

«Па­куль ёсць ма­ла­досць, жыц­цё не спы­ня­ец­ца»

Ура­чыс­тасць і цеп­лы­ня, ве­ліч і ка­мер­насць, ра­дасць і сму­так — па­да­ец­ца, та­кія не­су­мя­шчаль­ныя су­праць­лег­лас­ці па­на­ва­лі ў

Уз­на­га­ро­ду ўру­чы­лі праз 70 га­доў
0 380

Уз­на­га­ро­ду ўру­чы­лі праз 70 га­доў

Ме­даль «За ад­ва­гу» гвар­дыі сяр­жан­та Іва­на Са­му­сен­кі ўру­чы­лі яго сва­я­кам.

Дыялог

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Аляксандр Карлюкевіч: Кнігі — гэта характар жыцця ў розных яго праявах

Міністр інфармацыі аб сэнсе дэвізу кніжнай выстаўкі.

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Уладзімір Макей: Прыярытэту «эканамічнай дыпламатыі» патрабуе час

Гэтымi днямi дыпламатычная служба Беларусi адзначае векавы юбiлей. 

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Размова з дэпутатамі аб заканадаўстве ў сферы правоў чалавека

Мерапрыемства нядаўна прайшло ў Доме прэсы.

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Пра няпростыя шляхі ўмацавання дзяржаўнасці 100 гадоў таму

Гісторыя дзяржаўнасці складаецца са знакавых дат і падзей.

На шляху беларускай дзяржаўнасці

На шляху беларускай дзяржаўнасці

Аднайменны круглы стол прайшоў у Доме прэсы.

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Вынікі і наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі

Ці магчыма падлічыць ахвяры, якія пакінула пасля сябе Першая сусветная вайна? 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

У лётнай кніжцы Сяргея Пацкевіча — 970 гадзін налёту.