19 Верасень, серада

Вы тут

Спецпраект "Вызваленне"

Настольныя кнігі патрыятызму
0 413

Настольныя кнігі патрыятызму

Но­выя вы­дан­ні па­поў­ні­лі кніж­ную скар­бон­ку му­зея Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны

Шэсць кі­ла­гра­маў аму­ні­цыі
0 234

Шэсць кі­ла­гра­маў аму­ні­цыі

Ся­род уз­на­га­род Ле­а­ні­да Ма­ро­за ме­даль «За ад­ва­гу» са­мы каш­тоў­ны, бо атры­ма­ны за вы­зва­лен­не горада, які стаў для яго род­ным

Ра­га­ты «ўдзель­нік» пар­ты­зан­ска­га па­ра­да
0 590

Ра­га­ты «ўдзель­нік» пар­ты­зан­ска­га па­ра­да

16 лі­пе­ня 1944 го­да ў вы­зва­ле­ным Мін­ску ад­быў­ся адзі­ны ў гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най пар­

«Мы быццам паказваем кіно ў кіно...»
0 404

«Мы быццам паказваем кіно ў кіно...»

Як ар­га­ні­зоў­ва­лі свае ды­вер­сіі пар­ты­за­ны? Які­мі сак­рэ­та­мі ва­ло­да­лі май­стры-зброй­ні­кі?

На шля­ху да куль­ту­ры па­мя­ці
0 317

На шля­ху да куль­ту­ры па­мя­ці

На мес­цы ла­ге­ра смер­ці Трас­ця­нец па­ча­ла­ся пра­ца па ства­рэн­ні су­час­на­га ме­ма­ры

«Мы жы­лі ў ней­ма­вер­ным стра­ху»
0 269

«Мы жы­лі ў ней­ма­вер­ным стра­ху»

або Рас­по­вед пра па­ра­не­нае дзя­цін­ства

«Ар­га­ні­за­цыю атра­даў пра­цяг­ва­ем…»
0 206

«Ар­га­ні­за­цыю атра­даў пра­цяг­ва­ем…»

Бе­ла­русь на­зы­ва­юць рэс­пуб­лі­кай-пар­ты­зан­кай.

Уро­кі вай­ны: за­сво­іць скла­да­на, за­быць не­маг­чы­ма...
0 961

Уро­кі вай­ны: за­сво­іць скла­да­на, за­быць не­маг­чы­ма...

2015 год аб'­яў­ле­ны го­дам ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны ў кра­і­нах СНД

Апош­ні свед­ка
0 358

Апош­ні свед­ка

«У зга­рэ­лай ха­це ба­чу: стол ста­іць, а на па­тэль­ні яеч­ня, што ма­ці мне пры­га­та­ва­л

Вай­на як агуль­нае мі­ну­лае
0 409

Вай­на як агуль­нае мі­ну­лае

На­ву­коў­цы-гіс­то­ры­кі, вай­скоў­цы, ве­тэ­ра­ны вай­ны, гра­мад­скія дзея­чы і жур­на­ліс

«Па­куль ёсць ма­ла­досць, жыц­цё не спы­ня­ец­ца»
0 442

«Па­куль ёсць ма­ла­досць, жыц­цё не спы­ня­ец­ца»

Ура­чыс­тасць і цеп­лы­ня, ве­ліч і ка­мер­насць, ра­дасць і сму­так — па­да­ец­ца, та­кія не­су­мя­шчаль­ныя су­праць­лег­лас­ці па­на­ва­лі ў

Уз­на­га­ро­ду ўру­чы­лі праз 70 га­доў
0 231

Уз­на­га­ро­ду ўру­чы­лі праз 70 га­доў

Ме­даль «За ад­ва­гу» гвар­дыі сяр­жан­та Іва­на Са­му­сен­кі ўру­чы­лі яго сва­я­кам.

Дыялог

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Карлюкевіч: Кніжнікі павінны настройвацца на сучасны лад, сучасныя хуткасці

Міністр інфармацыі — пра тыражы і асобнікі, класікаў і сучаснікаў.

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Беларусь у мастацкай літаратуры: погляд у будучыню

Адбыўся рэспубліканскі круглы стол «Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры». 

З чаго пачынаецца Айчына?

З чаго пачынаецца Айчына?

На гэтае пытанне шукалі адказу падчас круглага стала «Вывучэнне малой радзімы: вопыт, праблематыка, перспектывы». 

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Год малой радзімы. Дзейнасці год

Гэты год абвешчаны Годам малой радзімы.

Аб чым званы Хатыні звоняць сёння?

Аб чым званы Хатыні звоняць сёння?

Заўтра спаўняецца роўна 75 гадоў, як фашысцкія карнікі спалілі разам з людзьмі невялікую лясную вёсачку Хатынь пад Лагойскам.

Чаго прагнуць сучасныя сем'і?

Чаго прагнуць сучасныя сем'і?

Сучасныя жанчыны становяцца ўсё больш незалежнымі, а мужчыны — больш эмацыянальнымі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Якім чынам можа праяўляцца адзінота?

Якім чынам можа праяўляцца адзінота?

Адзінота і асабліва адзінота ў сям'і — рэальная прыкмета нашага часу.

Грамадства

Усё, што трэба ведаць пра замяшчальную гарманальную тэрапію

Усё, што трэба ведаць пра замяшчальную гарманальную тэрапію

Лішняя вага, бяссонніца, прылівы, парушэнні ціску і астэапароз — далёка не ўсе праявы, якія падпільноўваюць жанчыну ў пэўным узросце. 

Спорт

Вячаслаў Грэцкі: Часам называюць мяне Уэйнам

Вячаслаў Грэцкі: Часам называюць мяне Уэйнам

Пра знакамітае прозвішча і сучаснасць беларускага хакея.