Вы тут

Аляксандр Чарвякоў

Аляксандр Чарвякоў. «Усебеларускі стараста»
0 1670

Аляксандр Чарвякоў. «Усебеларускі стараста»

Ён стаў кі­раў­ні­ком рэс­пуб­лі­кі ў 28 га­доў. Праз дзе­ся­ці­год­дзе "ла­пат­ная Бе­ла­русь" ужо ме­ла на­цы­я­наль­ны ўні­вер­сі­тэт, Ака­дэ­мію на­вук і раз­ві­тую гас­па­дар­ку.

Збалансаваны і рэалістычны. Такім будзе рэспубліканскі бюджэт у 2018-м
0 1045

Збалансаваны і рэалістычны. Такім будзе рэспубліканскі бюджэт у 2018-м

Дзяржаўная казна захавае сацыяльную накіраванасць і будзе фарміравацца зыходзячы з кансерватыўнага сцэнарыя. 

Якія трэнды ўплываюць на развіццё Беларусі
0 833

Якія трэнды ўплываюць на развіццё Беларусі

Сістэму прагназавання сацыяльна-эканамічнага развіцця вывучалі ў верхняй палаце парламента.

За кошт чаго будзем  «расціць» эканоміку?
0 576

За кошт чаго будзем «расціць» эканоміку?

У Савеце Рэспублікі абмеркавалі Нацыянальную стратэгію

Жыц­цё, вар­тае кі­но
0 705

Жыц­цё, вар­тае кі­но

Пісь­мен­ні­ца На­тал­ля Го­лу­бе­ва рас­каз­вае пра но­вы фільм, пры­све­ча­ны пер­ша­му кі­раў­ні­ку БССР Аляк­санд­ру Чар­вя­ко­ву