Вы тут

Аляксандр Радзькоў

0 638

Падвялі вынікі

Дэлегаты Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў падзяліліся ўражаннямі.

0 654

Аляксандр Радзькоў: Пытанне пераўтварэння ў партыю не здымаецца

Пра гэта заявіў старшыня «Белай Русі» Аляксандр Радзькоў на пасяджэнні Рэспубліканскага савета аб'яднання.

0 6080

III з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі адбыўся ў Мінску

Пра гэта сведчыць увага да ІІІ з'езда Саюза пісьменнікаў Беларусі з боку афіцыйных асоб, якія прыйшлі, каб прывітаць удзельнікаў.

0 1038

Актыў «Белай Русі» праслухаў лекцыю доктара філасофіі

Прафесар Міхаіл Вішнеўскі адказаў на 23 няпростыя пытанні.

0 1114

Аляксандр Радзькоў: «Спяшацца ствараць партыю не трэба»

Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» не бачыць неабходнасці ў тым, каб станавіцца партыяй.

0 1085

Камянецкі актыў наведаў штаб-кватэру «Белай Русі»

Такія сустрэчы даўно сталі традыцыяй.

0 1505

Аляксандр Радзькоў: «Падбор і абмеркаванне кандыдатур пачаліся»

«Белая Русь» падтрымае сваіх прадстаўнікоў.

0 691

Най­вы­шэй­шы пі­ла­таж

У на­шай кра­і­не з'я­віц­ца авія­цый­ная ака­дэ­мія

0 839

Дзень Не­за­леж­нас­ці як дзень на­ра­джэн­ня

Ак­цыя «Бе­лая Русь» — з лю­боўю да дзя­цей» ста­но­віц­ца доб­рай тра­ды­цы­яй

0 1431

У чым прак­тыч­ная ка­рысць ідэа­ло­гі?

Се­мі­нар «Сіс­тэ­ма ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты Мін­ску: су­час­ны стан і перс­пек­ты­вы раз­віц­ця» з удзе­лам кі­ру­ю­чых ра­бот­ні­каў рэс­пуб­

0 529

«Не будзьце абыякавымi да вы­ба­раў»

У гра­мад­скай ар­га­ні­за­цыі «Бе­лая Русь» ужо ста­ла тра­ды­цы­яй два ра­зы на ме­сяц пры­маць гас­цей з рэ­гі­ё­наў у га­лоў­ным офі­се