Вы тут

Аляк­сандр Радзь­коў

0 874

Жыць па законах таленту

Пра лі­та­ра­тур­ны пра­цэс, бло­гер­ства і ідэа­лы 

0 1119

Асвета як трыумфатар

або Дзень, ка­лі па­лі­цы з кні­га­мі «ад­бі­ва­юць» па­куп­ні­коў у крам з пры­сма­ка­мі

0 473

Быць ра­зам

Першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, стар­шы­ня рэс­пуб­лі­кан­ска­га гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­лая Рус

0 1045

Момант iсцiны

0 376

Аб'яднаны патэнцыял ся­бе апраў­даў

Прак­ты­ка па­каз­вае, што ства­рэн­не Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та су­до­вых экс­пер­тыз апраў­да­ла ся­бе.

0 362

Па­чы­наць з ся­бе

Пры­яры­тэт­ным кі­рун­кам ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты ў су­час­ных умо­вах быў пры­све­ча­ны се­мі­нар ідэ­о­ла­гаў Го­мель­шчы­ны, у якім уз