Вы тут

Бе­ла­ру­сь

0 582

Нас стала больш

Коль­касць на­сель­ніц­тва Бе­ла­ру­сі на 1 каст­рыч­ні­ка гэтага го­да скла­ла 9 млн 475,1 тыс.

БАТЭ б'е антырэкорды
0 353

БАТЭ б'е антырэкорды

Чэм­пі­ё­ны Бе­ла­ру­сі па­цяр­пе­лі чар­го­вае раз­гром­нае па­ра­жэн­не ў сё­лет­нім ро­зыг­ры­шы Лі­гі чэм­пі­ё­наў.

WEB-водгук
0 613

WEB-водгук

На па­чат­ку тыд­ня кі­раў­нік дзяр­жа­вы Аляк­сандр

На амаль 30 пытанняў расійскіх журналістаў Аляксандр Лукашэнка адказаў шчыра і адкрыта
0 606

На амаль 30 пытанняў расійскіх журналістаў Аляксандр Лукашэнка адказаў шчыра і адкрыта

Прэс-ту­ры прад­стаў­ні­коў ра­сій­скіх рэ­гі­я­наль­ных срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі ў на­шу кра­і­ну ста­лі ўжо доб­рай тра­ды­цы­яй.

З серады —  дажджы і пахаладае
0 320

З серады — дажджы і пахаладае

У блі­жэй­шыя су­ткі тэ­ры­то­рыя Бе­ла­ру­сі яшчэ за­ста­нец­ца пад уплы­вам цёп­лых па­вет­ра­ных мас з «пра­піс­кай» на паў­днё­вым за­ха­дзе

Форум транспартнікаў
0 393

Форум транспартнікаў

Учо­ра стар­та­ваў транс­парт­ны ты­дзень у Мін­ску.

У доб­ры шлях... на ра­сій­скія па­лі­цы
0 251

У доб­ры шлях... на ра­сій­скія па­лі­цы

  Плю­сы і мі­ну­сы эм­бар­га для на­шай кра­і­ны

Рэ­зер­вы зноў змен­шы­лі­ся
0 317

Рэ­зер­вы зноў змен­шы­лі­ся

Па вы­ні­ках лі­пе­ня зо­ла­та­ва­лют­ныя рэ­зер­вы Бе­ла­ру­сі, згод­на з ме­та­да­ло­гі­яй МВФ, змен­шы­лі­ся на 216,8 млн до­ла­раў ЗША і, па

Наблізіць Усход
0 398

Наблізіць Усход

Ад­на з клю­ча­вых сфер су­пра­цоў­ніц­тва з Із­ра­і­лем — аг­ра­пра­мыс­ло­васць

Ускочыць у апошні вагон
0 686

Ускочыць у апошні вагон

У тых, хто хоча стаць студэнтам, яшчэ ёсць маг­чы­масць тра­піць на «бюд­жэт»