Вы тут

Белнафтахім

Дзяржстандарт працягвае праверкі дызельнага паліва на АЗС
0 743

Дзяржстандарт працягвае праверкі дызельнага паліва на АЗС

Падставай для гэтага паслужылі шматлікія звароты грамадзян.

Па­да­ра­жэ­ла аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва
0 984

Па­да­ра­жэ­ла аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва

Кан­цэр­нам «Бел­наф­та­хім» за­цвер­джа­ны но­выя ад­пуск­ныя і роз­ніч­ныя цэ­ны на наф­та­пра­дук­ты.

У «Бел­наф­та­хі­ма» но­вы кі­раў­нік
0 353

У «Бел­наф­та­хі­ма» но­вы кі­раў­нік

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка даў зго­ду на на­зна­чэн­не стар­шы­нёй Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га кан­цэр­на па на­фце

Аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва па­да­ра­жэ­ла на 5%
0 385

Аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва па­да­ра­жэ­ла на 5%

Сё­ле­та ўпер­шы­ню ў на­шай кра­і­не з 8 лі­пе­ня па­вя­лі­чы­лі­ся цэ­ны на аў­та­ма­біль­нае па­лі­в

Новая эканоміка патрабуе і новых падыходаў
0 549

Новая эканоміка патрабуе і новых падыходаў

Праблемныя пытанні развіцця галін эканомікі і шляхі іх вырашэння, эфектыўнасць работы асобных міністэрстваў, ведамстваў і аблвыканкамаў раз