Вы тут

БелТА

Запушчана акцыя «Вашае пытанне Прэзідэнту»
0 573

Запушчана акцыя «Вашае пытанне Прэзідэнту»

Яе арганізвала БЕЛТА.

Сёння БелТА спаўняецца сто гадоў
0 986

Сёння БелТА спаўняецца сто гадоў

Штодня беларуская інфармацыйная служба праз навіны піша сучасную гісторыю краіны. 

100 гадоў споўніцца БелТА сёлета 23 снежня
0 909

100 гадоў споўніцца БелТА сёлета 23 снежня

У Выканкаме СНД адбылося гашэнне паштовай маркі з гэтай нагоды.

Спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта ўганараваны калектывы журналістаў
0 1571

Спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта ўганараваны калектывы журналістаў

Сярод лаўрэатаў - БЕЛТА і газета "Голас Радзімы".

Ці будзе бяспечным ураджай каля БелАЭС?
0 1369

Ці будзе бяспечным ураджай каля БелАЭС?

У БЕЛТА прайшла анлайн-канферэнцыя, прысвечаная асаблівасцям маніторынгу радыяцыйнай абстаноўкі ў раёне Беларускай атамнай электрастанцыі, якая будуецца. 

 «Перамога — адна на ўсіх»
0 853

«Перамога — адна на ўсіх»

БЕЛТА выпусціла фотаальбом, прысвечаны 70‑годдзю вызвалення Беларусі

«Пры­ві­тан­не» з 90-х
0 746

«Пры­ві­тан­не» з 90-х

Зла­чын­ная гру­па жорст­ка збі­ла і аб­ра­ба­ва­ла біз­нес­ме­на ў Ча­вус­кім ра­ё­не

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра
0 820

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра

Бе­ла­русь бы­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

Эс­та­фе­та па­ка­лен­ня Пе­ра­мож­цаў
0 729

Эс­та­фе­та па­ка­лен­ня Пе­ра­мож­цаў

Пры­ма­ю­чы гэ­ты год­ны і каш­тоў­ны на­бы­так, мы па­він­ны быць яго вар­ты­мі

Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя
0 503

Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя

е­пе­ра­адоль­ных пе­ра­шкод для ства­рэн­ня Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за не іс­нуе.

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та
0 571

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та

Ме­ра­пры­ем­ства прой­дзе на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў пад стар­шын­ствам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­