Вы тут

БелТА

100 гадоў споўніцца БелТА сёлета 23 снежня
0 640

100 гадоў споўніцца БелТА сёлета 23 снежня

У Выканкаме СНД адбылося гашэнне паштовай маркі з гэтай нагоды.

Спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта ўганараваны калектывы журналістаў
0 1065

Спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта ўганараваны калектывы журналістаў

Сярод лаўрэатаў - БЕЛТА і газета "Голас Радзімы".

Ці будзе бяспечным ураджай каля БелАЭС?
0 1031

Ці будзе бяспечным ураджай каля БелАЭС?

У БЕЛТА прайшла анлайн-канферэнцыя, прысвечаная асаблівасцям маніторынгу радыяцыйнай абстаноўкі ў раёне Беларускай атамнай электрастанцыі, якая будуецца. 

 «Перамога — адна на ўсіх»
0 653

«Перамога — адна на ўсіх»

БЕЛТА выпусціла фотаальбом, прысвечаны 70‑годдзю вызвалення Беларусі

«Пры­ві­тан­не» з 90-х
0 535

«Пры­ві­тан­не» з 90-х

Зла­чын­ная гру­па жорст­ка збі­ла і аб­ра­ба­ва­ла біз­нес­ме­на ў Ча­вус­кім ра­ё­не

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра
0 641

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра

Бе­ла­русь бы­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

Эс­та­фе­та па­ка­лен­ня Пе­ра­мож­цаў
0 562

Эс­та­фе­та па­ка­лен­ня Пе­ра­мож­цаў

Пры­ма­ю­чы гэ­ты год­ны і каш­тоў­ны на­бы­так, мы па­він­ны быць яго вар­ты­мі

Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя
0 345

Трой­чы вы­ве­ра­ная па­зі­цыя

е­пе­ра­адоль­ных пе­ра­шкод для ства­рэн­ня Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за не іс­нуе.

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та
0 352

Сён­ня ў Мін­ску ад­бу­дзец­ца па­ся­джэн­не Вы­шэй­ша­га Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ве­та

Ме­ра­пры­ем­ства прой­дзе на ўзроў­ні кі­раў­ні­коў дзяр­жаў пад стар­шын­ствам Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­

За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай
0 405

За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай

Су­стра­ка­ю­чы­ся ўчо­ра са стар­шы­нёй На­цы­я­наль­на­га схо­ду Ла­ос­кай На­род­на-Дэ­ма­кра­тыч­най Рэс­пуб­лі­кі Па­ні Ят­хо­ту Прэ­зі­дэнт Б

Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва
0 469

Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва

Ува­га да за­ха­ван­ня аб'­ек­таў куль­тур­най спад­чы­ны спры­яе ўма­ца­ван­ню дзяр­жаў­нас­ці.