Вы тут

БелТА

За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай
0 471

За­клад­ва­ец­ца ас­но­ва су­пра­цоў­ніц­тва з Ла­о­сам і Кам­бо­джай

Су­стра­ка­ю­чы­ся ўчо­ра са стар­шы­нёй На­цы­я­наль­на­га схо­ду Ла­ос­кай На­род­на-Дэ­ма­кра­тыч­най Рэс­пуб­лі­кі Па­ні Ят­хо­ту Прэ­зі­дэнт Б

Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва
0 648

Ад ка­ра­нёў рас­це ўсё дрэ­ва

Ува­га да за­ха­ван­ня аб'­ек­таў куль­тур­най спад­чы­ны спры­яе ўма­ца­ван­ню дзяр­жаў­нас­ці.

Май­скае на­двор'е прый­дзе ў вы­хад­ныя
0 436

Май­скае на­двор'е прый­дзе ў вы­хад­ныя

Май­скае на­двор'е прый­дзе ў Бе­ла­русь у блі­жэй­шыя вы­хад­ныя, па­ве­да­мі­ла ка­рэс­пан­дэн­

Ад­сту­паць ад мэт не бу­дзем
0 518

Ад­сту­паць ад мэт не бу­дзем

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­цвяр­джае па­зі­цыю бе­ла­рус­ка­га бо­ку аб н

Ба­лю­чыя кроп­кі ахо­вы зда­роўя
0 518

Ба­лю­чыя кроп­кі ахо­вы зда­роўя

Ура­чоў не ха­пае, а мед­ра­бот­ні­кам мо­гуць зноў па­вы­сіць зар­пла­ты з 1 лі­пе­ня.

Казкі з жыцця
0 579

Казкі з жыцця

Дзі­ця­чая пісь­мен­ні­ца На­тал­ля Іг­на­цен­ка па­ка­за­ла ў Ма­гі­лё­ве свой «тэ­атр»

На­дышоў час пры­маць ра­ды­каль­ныя ме­ры су­праць нар­ко­ты­каў
0 543

На­дышоў час пры­маць ра­ды­каль­ныя ме­ры су­праць нар­ко­ты­каў

Аб гэ­тым за­явіў Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка, пры­ма­ю­чы з дак­ла­дам стар­шы­ню

Для змя­нен­ня кур­са­вой па­лі­ты­кі Нац­бан­ка ня­ма пад­стаў
0 509

Для змя­нен­ня кур­са­вой па­лі­ты­кі Нац­бан­ка ня­ма пад­стаў

Сі­ту­а­цыя ў фі­нан­са­вай сфе­ры кра­і­ны вы­клі­кае асаб­лі­вы ін­та­рэс у на­сель­ніц­тва.

Уза­ем­ныя плю­сы
0 274

Уза­ем­ныя плю­сы

Бе­ла­русь да­маў­ля­ец­ца аб су­пра­цоў­ніц­тве з Бан­кам ганд­лю і раз­віц­ця кра­ін Ус­ход­няй і Паўд­нё­вай Аф­ры­кі па пы­тан­ні са­дз

Сфе­ра стра­ха­вых па­слуг па­тра­буе ўзмоц­не­на­га кант­ро­лю
0 434

Сфе­ра стра­ха­вых па­слуг па­тра­буе ўзмоц­не­на­га кант­ро­лю

Та­кую за­да­чу Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­ста­віў на на­ра­дзе па пы­тан­нях у

Ап­ты­мі­за­цыя ўз­бро­е­ных Сіл вы­кон­ва­ец­ца ў поў­ным аб'­ёме
0 392

Ап­ты­мі­за­цыя ўз­бро­е­ных Сіл вы­кон­ва­ец­ца ў поў­ным аб'­ёме

Эка­на­міч­ны эфект ад ап­ты­мі­за­цыі Уз­бро­е­ных Сіл Бе­ла­ру­сі за тры га­ды склаў амаль $42 млн.