Вы тут

БелТА

Шы­ро­кія перс­пек­ты­вы су­пра­цоў­ніц­тва
0 437

Шы­ро­кія перс­пек­ты­вы су­пра­цоў­ніц­тва

Учора Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка сустрэўся з на­мес­ні­кам стар­шы­ні Ка­бі­не­та мі­ніст­раў

Выбарчая кампанія праходзіць у строгай адпаведнасці з законам
0 624

Выбарчая кампанія праходзіць у строгай адпаведнасці з законам

Сак­ра­тар Цэнт­раль­най ка­мі­сіі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па вы­ба­рах і пра­вя­дзен­ні рэс­пуб­лі­кан­скіх рэ­фе­рэн­ду­маў Мі­ка­лай Ла

«Гэ­ты чэм­пі­я­нат бу­дзе най­леп­шым»
0 453

«Гэ­ты чэм­пі­я­нат бу­дзе най­леп­шым»

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка га­ран­туе пра­вя­дзен­не ў Мін­ску леп­ша­га ў гіс­то­

МЗС аб­вяр­гае па­ве­дам­лен­ні аб за­тры­ман­ні ў Поль­шчы бе­ла­рус­ка­га дып­ла­ма­та
0 333

МЗС аб­вяр­гае па­ве­дам­лен­ні аб за­тры­ман­ні ў Поль­шчы бе­ла­рус­ка­га дып­ла­ма­та

Аб гэ­тым, ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­ні прад­стаў­ні­коў СМІ, па­ве­да­міў на­чаль­нік упраў­лен­ня ін­ф

У блі­жэй­шы час нас ата­ку­юць цык­ло­ны
0 342

У блі­жэй­шы час нас ата­ку­юць цык­ло­ны

Са­праўд­ная ата­ка цык­ло­наў ча­кае Бе­ла­русь у блі­жэй­шы час.

Но­выя ва­ры­ян­ты ка­а­пе­ра­цыi
0 890

Но­выя ва­ры­ян­ты ка­а­пе­ра­цыi

Учо­ра Прэ­зi­дэнт Аляк­

Хто шмат спа­жы­вае — той і пла­ціць па­ві­нен больш
0 390

Хто шмат спа­жы­вае — той і пла­ціць па­ві­нен больш

Ды­фе­рэн­ца­ва­ныя та­ры­фы на жыл­лё­ва-ка­му­наль­ныя па­слу­гі бу­дуць удас­ка­наль­вац­ца

З улікам су­час­ных рэа­лій
0 429

З улікам су­час­ных рэа­лій

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­вёў учо­ра на­ра­ду па ўдас­ка­на­лен­ні сіс­тэ­мы і ра­бо­ты па пры­ёме ва

Прэ­зі­дэн­ты Бе­ла­ру­сі i Турк­ме­ні­ста­на аб­мер­ка­ва­лі ас­пек­ты двух­ба­ко­ва­га су­пра­цоў­ніц­тва
0 324

Прэ­зі­дэн­ты Бе­ла­ру­сі i Турк­ме­ні­ста­на аб­мер­ка­ва­лі ас­пек­ты двух­ба­ко­ва­га су­пра­цоў­ніц­тва

Тэ­ле­фон­ная раз­мо­ва Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Прэ­зі­дэн­там Турк­ме­ні­ста­на Гур­бан­гу­лы Бер­ды­му­ха­ме­да­

«Да­жын­кі» зме­няць фар­мат
0 365

«Да­жын­кі» зме­няць фар­мат

Рэс­пуб­лі­кан­скі фес­ты­валь-кір­маш пра­цаў­ні­коў вёс­кі «Да­жын­кі» зме­ніць фар­мат.