26 Верасень, серада

Вы тут

дом

Калі сцены ўжо не дапамагаюць
0 479

Калі сцены ўжо не дапамагаюць

Як тэрмінова пазбаўляцца ад пустуючых і старых хат у сельскай мясцовасці?

Дом, дзе яднаюцца сэрцы
0 470

Дом, дзе яднаюцца сэрцы

Пошукі спадчыны Янкі Купалы не спыняюцца ўжо 70 гадоў

Над возерам...
0 629

Над возерам...

З вяс­ко­ва­га ту­рыс­тыч­на­га біз­не­су мож­на жыць, ка­лі гэ­тым усур'­ёз зай­мац­ца», — лі­чыць Ана­толь Мі­ніч, гас­па­дар ся­дзі­бы «Азёр

Пачым домік у вёсцы?
0 498

Пачым домік у вёсцы?

У Мін­скай воб­лас­ці ах­вот­ным пра­да­стаў­ля­юць участ­кі для бу­даў­ніц­тва ў сель­скай мяс­цо­вас­ці

Вы­пра­ба­ван­не кап­ра­мон­там
0 244

Вы­пра­ба­ван­не кап­ра­мон­там

Су­пра­цоў­ні­кі КДК Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці пра­па­на­ва­лі сваё вый­сце з праб­лем­най сі­ту­а­цыі

На што здоль­ны ча­ла­век у до­ме?
0 199

На што здоль­ны ча­ла­век у до­ме?

А што ру­кі? Яны па­трэб­ны заў­сё­ды і кож­на­му. І ва ўсіх сэн­сах.