Вы тут

Дзмітрый Мірончык

Збі­ра­ем бе­ла­ру­саў
0 469

Збі­ра­ем бе­ла­ру­саў

Для рэа­лі­за­цыі За­ко­на «Аб бе­ла­ру­сах за­меж­жа» бу­дзе ство­ра­ны Кан­суль­та­цый­ны са­вет

«Бяс­пе­ка па­вет­ра­най пра­сто­ры — на­ша су­ве­рэн­нае пра­ва»
0 347

«Бяс­пе­ка па­вет­ра­най пра­сто­ры — на­ша су­ве­рэн­нае пра­ва»

Знеш­не­па­лі­тыч­нае ве­дам­ства Бе­ла­ру­сі пры­зы­вае ўкра­ін­скіх ка­лег ус­тры­мац­ца ад сур'­ёз­ных за­яў, якія не па­цвяр­джа­юц­ца