Вы тут

Еў­ра­са­ю­з

0 530

Шат­ланд­ская біт­ва

Ба­раць­ба Вя­лі­ка­бры­та­ніі за за­ха­ван­не Шат­лан­дыі ў рам­ках сва­іх ме­жаў ста­ла най­боль­шай інт­ры­гай Еў­ро­пы ся­рэ­дзі­ны ве­

0 734

Усходняе перакрыжаванне

Ня­ўзва­жа­ная стра­тэ­гія ЕС па ад­на­ба­ко­вым уцяг­ван­ні кра­ін Ус­ход­ня­га парт­нёр­ства ў сфе­ру сва­іх ін­та­рэ­саў без уліч­ван­ня ін­т

0 472

Без пасрэднікаў

 

0 539

За­ба­ро­не­ны та­вар не дой­дзе да Ра­сіі

Тран­зіт да су­се­дзяў

0 331

Грэ­час­кія еў­ра­дэ­пу­та­ты па­тра­бу­юць ад ЕС ад­мя­ніць санк­цыі

Дэ­пу­та­ты Еў­ра­пар­ла­мен­та ад Ка­му­ніс­тыч­най пар­тыі Грэ­цыі за­па­тра­ба­ва­лі ад Еў­ра­са­ю­за ад­мя­ніць эка­на­міч­ныя санк­цыі

0 304

У Бру­се­лі вы­ра­шы­лі пе­ра­гле­дзець па­лі­ты­ку Еў­ра­са­ю­за

Лі­да­ры Еў­ра­са­ю­за да­мо­ві­лі­ся аб пе­ра­гля­дзе сва­ёй па­лі­ты­кі ў роз­ных га­лі­нах, пас­ля та­го як мно­гія вы­бар­шчы­кі на вы­

0 367

Пагадненне аб асацы­я­цыі з ЕС не ад­крые для Кі­е­ва но­вых ка­на­лаў фі­нан­са­ван­ня

Маг­чы­мае пад­пі­сан­не Укра­і­най з Еў­ра­са­ю­зам па­гад­нен­ня аб аса­цы­я­цыі не ад­кры­вае для гэ­тай кра­і­ны но­выя ка­на­лы ака­за