Вы тут

фашысты

За гады вайны было знята больш за тры з паловай мільёны метраў плёнкі
0 459

За гады вайны было знята больш за тры з паловай мільёны метраў плёнкі

На восемдзесят сутак бесперапыннага прагляду.

У зонах, свабодных ад фашыстаў, працавалі электрастанцыі і цырульні
0 339

У зонах, свабодных ад фашыстаў, працавалі электрастанцыі і цырульні

Наш карэспандэнт — пра першыя партызанскія зоны на Беларусі.

Бабруйская сям'я Яўзрэзавых беражліва захоўвае ваенныя запісы свайго гераічнага продка
0 749

Бабруйская сям'я Яўзрэзавых беражліва захоўвае ваенныя запісы свайго гераічнага продка

Імя героя — Іоў Крышнёў, камандзір партызанскага атрада «Смерць фашызму».

Як народныя мсціўцы захапілі цягнік і вярнулі нарабаванае дабро
0 1715

Як народныя мсціўцы захапілі цягнік і вярнулі нарабаванае дабро

77 гадоў таму, у лістападзе 1942-га, на беларускай зямлі была праведзена ўнікальная партызанская аперацыя.

0 512

Кожная літара сведчыць

 вёскаАпублікавана ў газеце "Літаратура і мастацтва" 2.07.2014 г.

0 689

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг

 Царк­ва ўжо ў пер­шы дзень вай­ны за­клі­ка­ла са­вец­кіх гра­ма­дзян ах­вя­ра­ваць са­бой дзе­ля ра­дзі­мы

0 636

Пад на­га­мі фа­шыс­таў га­рэ­ла зям­ля...

За звест­кі пра Да­ні­лу Рай­ца­ва аку­пан­ты абя­ца­лі 50 ты­сяч руб­лёў

0 371

Ак­цыя «Ты­дзень па­мя­ці» стар­та­ва­ла ў эфі­ры Бе­ла­рус­ка­га ра­дыё

З на­го­ды 70-год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў на Пер­шым на­цы­я­наль­ным ка­на­ле Бе­ла­рус­ка­га ра­д

0 487

Вяртанне ў Зеляніцу...

Рас­по­вед у «Звяз­дзе» ад 6.06.2014 г.

0 664

Без грыфа «сакрэтна»

Экс­клю­зіў­ныя да­ку­мен­ты ва­ен­на­га ча­су ста­лі да­ступ­ны­мі шы­ро­кай гра­мад­скас­ці