Вы тут

фашысты

Кожная літара сведчыць
0 364

Кожная літара сведчыць

 вёскаАпублікавана ў газеце "Літаратура і мастацтва" 2.07.2014 г.

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг
0 584

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг

 Царк­ва ўжо ў пер­шы дзень вай­ны за­клі­ка­ла са­вец­кіх гра­ма­дзян ах­вя­ра­ваць са­бой дзе­ля ра­дзі­мы

Пад на­га­мі фа­шыс­таў га­рэ­ла зям­ля...
0 514

Пад на­га­мі фа­шыс­таў га­рэ­ла зям­ля...

За звест­кі пра Да­ні­лу Рай­ца­ва аку­пан­ты абя­ца­лі 50 ты­сяч руб­лёў

Ак­цыя «Ты­дзень па­мя­ці» стар­та­ва­ла ў эфі­ры Бе­ла­рус­ка­га ра­дыё
0 294

Ак­цыя «Ты­дзень па­мя­ці» стар­та­ва­ла ў эфі­ры Бе­ла­рус­ка­га ра­дыё

З на­го­ды 70-год­дзя вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў на Пер­шым на­цы­я­наль­ным ка­на­ле Бе­ла­рус­ка­га ра­д

Вяртанне ў Зеляніцу...
0 385

Вяртанне ў Зеляніцу...

Рас­по­вед у «Звяз­дзе» ад 6.06.2014 г.

 Без грыфа «сакрэтна»
0 526

Без грыфа «сакрэтна»

Экс­клю­зіў­ныя да­ку­мен­ты ва­ен­на­га ча­су ста­лі да­ступ­ны­мі шы­ро­кай гра­мад­скас­ці