Вы тут

геаграфія

0 879

Тэст: Угадай беларускі горад па здымку з космасу!

Цікавая віктарына для знаўцаў беларускай геаграфіі.

0 568

Царскі падарунак

Экс­па­зі­цыю му­зея зем­ля­знаў­ства геа­гра­фіч­на­га фа­куль­тэ­та БДУ па­поў­ні­лі бра­зіль­скія жэ­о­ды (аме­тыс­ты).

0 589

Аду­ка­цыя + геа­гра­фія = пе­ра­мо­га

Вы­клад­чык Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та На­тал­ля Са­ла­губ пе­ра­маг­ла ў кон­кур­се на­ву­ко­вых пра­ек­таў, які пра­