15 студзеня, пятніца

Вы тут

Германія

0 759

Міністр замежных спраў накіраваўся ў Германію

Міністр замежных спраў прыняў удзел у нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў дзяржаў — удзельніц АБСЕ.

0 1400

Разведка Германіі праслухоўвала ўрады краін Еўрасаюза і НАТА

Германскі парламенцкі камітэт па кантролі за дзейнасцю спецслужбаў даў справаздачу аб маштабах сачэння ФРГ за кіраўніцтвам краін Еўрасаюза і НАТА. 

0 820

Кластар высокіх тэхналогій

Германія з'яўляецца для Беларусі адным з ключавых замежных партнёраў.

0 1265

Старшыня Палаты прадстаўнікоў сустрэўся з паслом Германіі

У Беларусі і Германіі цяпер ёсць новыя магчымасці для актывізацыі супрацоўніцтва.

0 1200

Смяцяр у Германіі знайшоў забытую схованку на 15 тысяч еўра

Высветлілася, што грошы належаць пажылой сямейнай пары.

0 925

Украіна адмовілася ад правядзення чэмпіянату Еўропы па баскетболе ў 2017 годзе

Пра гэ­та мі­ністр па спра­вах мо­ла­дзі і спор­ту кра­і­ны Ігар Жда­наў па­ве­да­міў у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла ZІK.

0 1205

Цукеркі

Прак­тыч­на ні­вод­нае буй­ное свя­та не абы­хо­дзіц­ца без пры­сма­каў, і Но­вы год не вы­клю­чэн­не.

0 539

Да­мо­віц­ца аб пад­трым­цы

  На­ша кра­і­на прад­ста­віць на Ге­не­раль­най Асамб­леі ААН два пра­ек­ты рэ­за­лю­цый

0 475

Гер­ма­нія пач­не шпі­ё­ніць за ЗША і Вя­лі­ка­бры­та­ні­яй

Урад Гер­ма­ніі мае на­мер па­чаць са­чэн­не за пра­цай аген­таў ЗША і Вя­лі­ка­бры­та­ніі, па­ве­дам­ляе Dеutsсhе Wеllе.

0 361

Трыумф дысцыпліны

Збор­ная Гер­ма­ніі чац­вёр

0 322

Гер­ма­нія аб­мя­жоў­вае су­пра­цоў­ніц­тва з ЗША на ўзроў­ні раз­ведс­луж­баў

Ула­ды Гер­ма­ніі зра­бі­лі яшчэ адзін крок у ад­каз на «не­сяб­роў­скі» шпі­я­наж з бо­ку ЗША, ска­ра­ціў­шы су­пра­цоў­ніц­тва па­між раз