Вы тут

Гомельскі раён

Гомельскі раён — тэрыторыя рэалізацыі вытворчага патэнцыялу
0 377

Гомельскі раён — тэрыторыя рэалізацыі вытворчага патэнцыялу

Раён — адзін з найбольш густанаселеных у Гомельскай вобласці.

Гомель — лепшы дзелавы абласны цэнтр
0 986

Гомель — лепшы дзелавы абласны цэнтр

У ста­лі­цы ўзна­га­ро­дзі­лі пе­ра­мож­цаў Рэс­пуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су «Най­леп­шы го­рад (ра­ён) і воб­ласць для біз­не­су Бе­ла­ру­сі — 2016».

Фотаздымак з гісторыяй
0 332

Фотаздымак з гісторыяй

Гар­та­ю­чы свой ся­мей­ны аль­бом, ве­тэ­ран пе­да­га­гіч­най пра­цы Ва­лян­ці­на Ша­па­ра­ва з вёс­кі Ста­рая Бе­лі­ца Го­мель­ска­га ра­ё­на