Вы тут

Х Між­на­род­ны эка­на­міч­ны фо­рум ма­ла­дых на­ву­коў­цаў

0 1799

У БДЭУ прайшоў Х Міжнародны эканамічны форум маладых навукоўцаў

Сё­ле­та на яго пры­еха­ла больш за 60 удзель­ні­каў з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі і Укра­і­ны.