Вы тут

Інстытут журналістыкі БДУ

0 2236

«Уплятаць у слова, як у малітву»

Сёння свой юбілей святкуе доктар гістарычных навук, прафесар Інстытута журналістыкі БДУ Алег Георгіевіч Слука.

0 934

Журналістыка: наперад праз мінулае

У Інстытуце журналістыкі БДУ ўшанавалі памяць доктара філалагічных навук, прафесара Барыса Стральцова.

0 972

У Інстытуце журналістыкі БДУ адбылася міжнародная канферэнцыя

«Міжнародная журналістыка — 2016: турбулентнасць міждзяржаўных адносін і медыя».

0 1065

Прафесія — творца?

Апублікавана ў газеце "Літаратура і мастацтва" 18.04.14 г. __________________________________________________________________________

0 911

Пра дыялог культур і ўза­е­ма­дзе­ян­не СМІ

20 лю­та­га Ін­сты­тут жур­на­ліс­ты­кі БДУ пра­во­дзіць між­на­род­ную на­ву­ко­ва-прак­тыч­ную кан­фе­рэн­цыю «Між­на­род­ная жур­на­ліс­ты­ка

0 860

«З беларусам можна пасябраваць за гадзіну»

Пад­час мі­ну­лай ус­туп­най кам­па­ніі сту­дэн­та­мі Бел­дзярж­уні­вер­сі­тэ­та ста­лі 1119 за­меж­ні­каў.

0 691

Жур­фа­каў­цы пе­ра­маг­лі з «га­рад­скім тры­ле­рам»

Пя­ці­курс­ні­кі Ін­сты­ту­та жур­на­ліс­ты­ка БДУ Дзя­ніс Ма­роз і Дзя­ніс Каб­цоў ста­лі фі­на­ліс­та­

0 510

Набыць катлету — як подзвіг здзейсніць

Колькі ў сярэднім каштуе стандартны абед для студэнта

0 1498

Як Траян стаў вірусам... або Чаго толькі не пачуеш ад студэнтаў

Напэўна, у кожнага аматара такога жанру фальклору, як анекдот, знойдзецца і колькі гісторый пра студэнтаў і выкладчыкаў.

0 471

Кожны студэнт марыць пра сваё месца. У інтэрнаце

Канец жніўня — стрэсавы час для ўсіх студэнтаў, тым больш для першакурснікаў і іх бацькоў.