Вы тут

канцэрн па нафце і хіміі

0 458

У «Бел­наф­та­хі­ма» но­вы кі­раў­нік

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка даў зго­ду на на­зна­чэн­не стар­шы­нёй Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га кан­цэр­на па на­фце