Вы тут

Ларыса Багдановіч

Ча­ла­ве­к з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі: як пе­ра­маг­чы не­аба­ро­не­насць?
0 555

Ча­ла­ве­к з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі: як пе­ра­маг­чы не­аба­ро­не­насць?

У Па­ла­це прад­стаў­ні­коў прай­шоў «круг­лы стол» па праб­ле­мах жыц­цеў­лад­ка­ван­ня ін­ва­лі­даў

За кошт чаго можна павысіць заробкі?
0 331

За кошт чаго можна павысіць заробкі?

На прэс-кан­фе­рэн­цыі з удзелам кі­раў­ні­коў вя­ду­чых срод­каў ма­са­вай ін­фар­ма­цыі кра­і­ны Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што сё­

Змены ў Працоўны кодэкс: кампенсацыі, спорт і дзеці
0 461

Змены ў Працоўны кодэкс: кампенсацыі, спорт і дзеці

Законапраект «Аб унясенні змен і дапаўненняў у Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь» можа быць разгледжаны Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні

0 323

Дабро — катэгорыя рукатворная

Дастаткова стварыць умовы для прыняцця людзей з абмежаваннямі