Вы тут

Любоў Бяляева

0 545

Не бу­дзе гэ­та­га свя­та — не бу­дзе і ўсіх ас­тат­ніх

Ста­лі­ца ад­зна­чы­ла Дзень Не­за­леж­нас­ці на­род­ны­мі гу­лян­ня­мі На святкаванне — па чыгунцы

0 822

Фо­та на па­мяць

На іх тва­рах — шы­ро­кія ўсмеш­кі, ра­дасць вя­лі­ка­га свя­та.

0 1030

Рошчына з малітвай

У ня­дзе­лю ў Спа­са-Еў­фра­сі­ннеў­скім жа­но­чым ма­нас­ты­ры ў По­лац­ку бу­дзе мна­га­люд­на, а сён

0 684

Лялечны домiк

Фотафакт: У сталіцы гасцявалі лялькі з Расіі, краін Балтыі і Еўропы. У Мінску прайшла выстава аўтарскіх лялек «Панна Doll'я».

0 877

Зрабiце нам прыгожа!

Ця­гам трох дзён у На­цы­я­наль­най шко­ле пры­га­жос­ці бы­ло цес­на і шмат­люд­на.

0 1100

Зразы

А для муж­чынля­жа­ла роз­ная вянд­лі­на:Гу­ся­ці­на, ва­ло­ві­на, язык, сві­ні­на

0 583

Мазырскі варыянт «каралевы палёў»

Та­кую пры­га­жосць пры­ро­ды, як у на­ва­кол­лях ку­ку­ру­зака­ліб­ро­вач­на­га за­во­да, рэд­ка дзе па­ба­чыць мож­на.

0 444

Медыкі нацэлены на навацыі

Раз­мо­ва пой­дзе аб га­рад­ской па­лі­клі­ні­цы № 2, якая з'яў­ля­е­ца струк­тур­ным пад­раз­дзя­лен­нем дзяр­жаў­най уста­но­вы ахо­вы зда­роў

0 578

ЦАРскія Каляды

У ноч з 13 на 14 студзеня ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна чарговы раз з'явіліся «цары» — захавальнікі старажытнага беларускага каляднага

0 563

Салодкія святы з «Камунаркай»

Ша­ка­лад­ны па­да­ру­нак каш­тоў­ны для ча­ла­ве­ка лю­бо­га ўзрос­ту.

0 724

ЦЭПЕЛІН — НА ТАЛЕРКУ!

Смачна есці ў Новым годзе! Шаноўныя чытачы, галоднымі са «Звяздой» вы дакладна не застанецеся.

0 2167

Кераміка як антыстрэс,

або акарына - інструмент офісных супрацоўнікаў