Вы тут

Любоў Бяляева

Не бу­дзе гэ­та­га свя­та — не бу­дзе і ўсіх ас­тат­ніх
0 398

Не бу­дзе гэ­та­га свя­та — не бу­дзе і ўсіх ас­тат­ніх

Ста­лі­ца ад­зна­чы­ла Дзень Не­за­леж­нас­ці на­род­ны­мі гу­лян­ня­мі На святкаванне — па чыгунцы

Фо­та на па­мяць
0 632

Фо­та на па­мяць

На іх тва­рах — шы­ро­кія ўсмеш­кі, ра­дасць вя­лі­ка­га свя­та.

Рошчына з малітвай
0 872

Рошчына з малітвай

У ня­дзе­лю ў Спа­са-Еў­фра­сі­ннеў­скім жа­но­чым ма­нас­ты­ры ў По­лац­ку бу­дзе мна­га­люд­на, а сён

Лялечны домiк
0 571

Лялечны домiк

Фотафакт: У сталіцы гасцявалі лялькі з Расіі, краін Балтыі і Еўропы. У Мінску прайшла выстава аўтарскіх лялек «Панна Doll'я».

Зрабiце нам прыгожа!
0 692

Зрабiце нам прыгожа!

Ця­гам трох дзён у На­цы­я­наль­най шко­ле пры­га­жос­ці бы­ло цес­на і шмат­люд­на.

Зразы
0 822

Зразы

А для муж­чынля­жа­ла роз­ная вянд­лі­на:Гу­ся­ці­на, ва­ло­ві­на, язык, сві­ні­на

Мазырскі варыянт «каралевы палёў»
0 425

Мазырскі варыянт «каралевы палёў»

Та­кую пры­га­жосць пры­ро­ды, як у на­ва­кол­лях ку­ку­ру­зака­ліб­ро­вач­на­га за­во­да, рэд­ка дзе па­ба­чыць мож­на.

Медыкі нацэлены на навацыі
0 313

Медыкі нацэлены на навацыі

Раз­мо­ва пой­дзе аб га­рад­ской па­лі­клі­ні­цы № 2, якая з'яў­ля­е­ца струк­тур­ным пад­раз­дзя­лен­нем дзяр­жаў­най уста­но­вы ахо­вы зда­роў

ЦАРскія Каляды
0 390

ЦАРскія Каляды

У ноч з 13 на 14 студзеня ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна чарговы раз з'явіліся «цары» — захавальнікі старажытнага беларускага каляднага

Салодкія святы з «Камунаркай»
0 425

Салодкія святы з «Камунаркай»

Ша­ка­лад­ны па­да­ру­нак каш­тоў­ны для ча­ла­ве­ка лю­бо­га ўзрос­ту.

ЦЭПЕЛІН — НА ТАЛЕРКУ!
0 565

ЦЭПЕЛІН — НА ТАЛЕРКУ!

Смачна есці ў Новым годзе! Шаноўныя чытачы, галоднымі са «Звяздой» вы дакладна не застанецеся.

Кераміка як антыстрэс,
0 1812

Кераміка як антыстрэс,

або акарына - інструмент офісных супрацоўнікаў