Вы тут

Магілёўшчына

Лясны «марафет»
0 1168

Лясны «марафет»

Некаторыя раёны Магілёўшчыны значна пацярпелі ад нядаўніх ураганаў.

Праявіў  неабыякавасць
0 396

Праявіў неабыякавасць

На Магілёўшчыне затрымалі п'янага кіроўцу па званку ў міліцыю

Не даць ска­ціц­ца па на­хі­ле
0 516

Не даць ска­ціц­ца па на­хі­ле

Па­тэн­цы­яль­на не­бяс­печ­ныя сем'і на Ма­гі­лёў­шчы­не вы­яў­ля­юць на­ват з да­па­мо­гай...

Бу­дзем з хле­бам!
0 528

Бу­дзем з хле­бам!

На Ма­гі­лёў­шчы­не

Буй­ніц­кі заа­сад — на YouTube
0 497

Буй­ніц­кі заа­сад — на YouTube

На тэ­ры­то­рыі са­ма­га пры­ваб­на­га ту­рыс­тыч­на­га аб'­ек­та Магілёўшчы­ны пла­нуюць па­бу­да­вац

У Мсці­сла­ве пе­ра­па­ха­ва­юць ся­рэд­ня­веч­на­га ры­ца­ра
0 469

У Мсці­сла­ве пе­ра­па­ха­ва­юць ся­рэд­ня­веч­на­га ры­ца­ра

Ёсць пры­нам­сі дзве пры­чы­ны на­ве­даць ста­ра­даў­ні го­рад на тэ­ры­то­рыі Ма­гі­лёў­шчы­ны пад­час

Тэ­ры­то­рыя ад­каз­нас­ці
0 458

Тэ­ры­то­рыя ад­каз­нас­ці

На Ма­гі­лёў­шчы­не вы­твор­цы ма­ла­ка змо­гуць са­ма­стой­на вы­зна­чац­ца з кош­там і па­куп­ні­ка­мі сва­ёй пра­дук­цыі, а ўсе пля­цоў­

Пер­шая се­сія
0 452

Пер­шая се­сія

На Ма­гі­лёў­шчы­не дэ­пу­та­ты 27 склі­кан­ня акрэс­лі­лі для ся­бе га­лоў­ныя на­прам­кі пра­цы.

Уша­на­ва­лі па­мяць за­гі­нулых мі­лі­цы­я­не­раў
0 244

Уша­на­ва­лі па­мяць за­гі­нулых мі­лі­цы­я­не­раў

Толь­кі за пас­ля­ва­ен­ныя га­ды на Ма­гі­лёў­шчы­не пры вы­ка­нан­ні служ­бо­вых аба­вяз­каў аба­рва­ла­ся жыц­цё 40 су­пра­цоў­ні­каў ор­га­н

Машынам таксама холадна
0 300

Машынам таксама холадна

Па да­па­мо­гу да ін­спек­та­раў ДАІ на Ма­гі­лёў­шчы­не за су­ткі звяр­та­юц­ца дзя­сят­кі кі­роў­цаў.

...А перамог — быхаўчанін
0 366

...А перамог — быхаўчанін

Спя­вак з Ма­гі­лёў­шчы­ны Сяр­гей Ваўч­коў пе­ра­мог у тэ­ле­ві­зій­ным шоу «Го­лас-2»

Памяць продкаў — гэта душа народа
0 2085

Памяць продкаў — гэта душа народа

Дзень беларускага пісьменства сёлета прыпадае на 1 верасня, традыцыйны дзень ведаў.