Вы тут

Ма­ла­досць

ХТО КНІЖКІ ЧЫТАЕ,  ТОЙ РОЗУМ МАЕ!
0 519

ХТО КНІЖКІ ЧЫТАЕ, ТОЙ РОЗУМ МАЕ!

Кніж­ны фонд на­шай сель­скай біб­лі­я­тэ­кі — 1300 асоб­ні­каў, 420 чы­та­чоў.

Без ста гадоў  на разгадку
0 345

Без ста гадоў на разгадку

Аў­тар но­вай «ма­ла­до­сцеў­скай» апо­вес­ці на­ра­дзіў­ся ў вёс­цы Свя­ці­ла­ві­чы Вет­каў­ска­га ра­ё­на.

На любы чытацкі густ
0 1304

На любы чытацкі густ

Амаль два га­ды прай­шло з та­го часу, як Вы­да­вец­кі дом «Звяз­да» аб'­яд­наў пад сва­ім да­хам най­ста­рэй­шую ў кр

Лета ў «Маладосці»
0 1350

Лета ў «Маладосці»

Пісь­мен­ні­кі, што збі­ра­юць ка­мя­ні ды ра­ка­він­кі, му­зы­кі, якія лю­бяць кор­пац­ца ў ага­ро­дзе...

Ці­ка­він­кі ад Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» для чы­та­чоў і не толь­кі...
0 673

Ці­ка­він­кі ад Вы­да­вец­ка­га до­ма «Звяз­да» для чы­та­чоў і не толь­кі...

Сён­ня ад­кры­ва­ец­ца XVІІІ Між­на­род­ная спе­цы­я­лі­за­ва­ная вы­ста­ва «СМІ ў Бе­ла­ру­сі».