Вы тут

маршруты

Якія новыя маршруты былі створаны летась?
0 548

Якія новыя маршруты былі створаны летась?

Сакаліны — адзіны спецыялізаваны заказнік па захаванні сокала-пустальгі ў Беларусі. 

Ча­ты­ры ўні­каль­ныя марш­ру­ты
0 599

Ча­ты­ры ўні­каль­ныя марш­ру­ты

Ад­крый для ся­бе сваю краіну!

Да мо­гі­лак пой­дзе больш аў­то­бу­саў
0 450

Да мо­гі­лак пой­дзе больш аў­то­бу­саў

У су­вя­зі з ма­са­вым на­вед­ван­нем мо­гі­лак 19-20 і 26-29 кра­са­ві­ка бу­дзе па­вя­лі­ча­на коль­касць аў­то­бу­саў на гэ­тых на­прам­ках.