Вы тут

На­цы­я­наль­ны ста­тыс­тыч­ны ка­мі­тэт

0 299

Ін­фля­цыя за 7 ме­ся­цаў — 11,1%

А за лі­пень у па­раў­на­нні з чэр­ве­нем цэ­ны вы­рас­лі на 0,9%, па­ве­дам­ляе На­цы­я­наль­ны ста­тыс

0 408

Цэ­ны вы­рас­лі на 2%

У Бе­ла­ру­сі ін­фля­цыя за лю­ты ў па­раў­на­нні са сту­дзе­нем скла­ла 2%, па­ве­дам­ляе На­цы­я­наль­ны ста­тыс­тыч­ны ка­мі­тэт.

0 538

Колькасць работнiкаў па­мен­шы­ла­ся

Коль­касць эка­на­міч­на ак­тыў­на­га на­сель­ніц­тва ў на­шай кра­і­не ле­тась змен­шы­ла­ся на 1,3% у