Вы тут

Над­зея Бу­жан

«Я бацьку і дзеда  сваіх не помню...»
0 996

«Я бацьку і дзеда сваіх не помню...»

Га­мяль­ча­нін ства­рыў фо­та­ра­да­вод

Еха­ла на ад­пра­цоў­ку, а знай­шла ка­хан­не...
0 440

Еха­ла на ад­пра­цоў­ку, а знай­шла ка­хан­не...

або Як жы­ве і пра­цуе ма­ла­ды ве­тэ­ры­нар

«Атам­ныя» бай­цы
0 538

«Атам­ныя» бай­цы

 

Жанчына-афарызм, або Спя­шай­це­ся па­спець ска­заць "дзя­куй"
0 949

Жанчына-афарызм, або Спя­шай­це­ся па­спець ска­заць "дзя­куй"

Ёй па­да­ба­ец­ца жыць па прын­цы­пе на­тат­ні­ка.

Вяр­тан­не бра­тоў у Пе­ра­лом
1 1661

Вяр­тан­не бра­тоў у Пе­ра­лом

Ка­рэс­пан­дэн­ты «Звяз­

Ва­ен­нае рэ­ха круп­скай зям­лі
0 477

Ва­ен­нае рэ­ха круп­скай зям­лі

У га­ды аку­па­цыі на тэ­ры­то­рыі толькі аднаго ра­ё­на дзей­ні­ча­лі 6 ты­сяч пар­ты­за­наў