Вы тут

Наталля Талівінская


Бра­ты па ве­ры
0 271

Бра­ты па ве­ры

Еў­ра­пей­скі пра­ва­слаў­на-ка­та­ліц­кі фо­рум «Рэ­лі­гія і куль­тур­ная раз­на­стай­насць: вы­клі­кі хрыс­ці­ян­скім цэрк­вам у Еў­ро­пе», як

Прык­лад су­пра­цоў­ніц­тва
0 220

Прык­лад су­пра­цоў­ніц­тва

Між­кан­фе­сій­ны дыя­лог пра­хо­дзіць у Мін­ску

З до­ма-ін­тэр­на­та — у каз­ку
0 515

З до­ма-ін­тэр­на­та — у каз­ку

У Мін­ску ад­быў­ся га­ла-кан­цэрт VІІ Між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю «Ма­ры здзяйс­ня­юц­ца», пры­мер­ка­ва­ны да Дня аба­ро­ны дзя­цей.

Спрэчны момант: ці па­трэб­на дзі­ця­ці гім­на­зія?
0 244

Спрэчны момант: ці па­трэб­на дзі­ця­ці гім­на­зія?

Ма­ры­на ЛЯ­ВОШ­КА, хат­няя гас­па­ды­ня:

Пры­ру­чыць Лі­ся­ня...
0 263

Пры­ру­чыць Лі­ся­ня...

...або Мая ма­лод­шая дач­ка.

Ча­ла­век без люб­ві зга­сае
0 275

Ча­ла­век без люб­ві зга­сае

Дзі­ця лю­біць не­аба­вяз­ко­ва, га­лоў­нае — яго пра­віль­на вы­ха­ваць.

Ро­ля тых, ка­го мы вы­бі­ра­ем
0 232

Ро­ля тых, ка­го мы вы­бі­ра­ем

На­пя­рэ­дад­ні вы­ба­раў дэ­пу­та­таў мяс­цо­вых Са­ве­таў «Звяз­да» па­спра­ба­ва­ла вы­свет­ліць, якое мес­ца народныя абраннікі зай­ма­

Любоў — гэта бонус
0 350

Любоў — гэта бонус

«Мне ў жыц­ці не па­шан­ца­ва­ла — мя­не ўда­ча­ры­лі!» Гэ­та пры­знан­не аме­ры­кан­скай дзяў­чы­ны, якую ўсе лі­чы­лі шчас­лі­вай.

Дыягназ: "Адзін, без сям'і"
0 353

Дыягназ: "Адзін, без сям'і"

Круглы стол "Звязды"

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Партызанскія рукапісы — бясцэнныя сведчанні ваеннага часу

Партызанскія рукапісы — бясцэнныя сведчанні ваеннага часу

Партызанскія часопісы — насамрэч унікальныя інфармацыйныя зборнікі, значэнне і важнасць якіх разумелі ў тым ліку іх стваральнікі і чытачы.

Грамадства

Беларускія навукоўцы прадставілі больш за 300 распрацовак і тэхналогій

Беларускія навукоўцы прадставілі больш за 300 распрацовак і тэхналогій

На юбілейнай выстаўцы Нацыянальнай акадэміі навук.

Эканоміка

Ніна Жалязнова: Мы, беларусы, па сваёй ментальнасці — людзі зямлі

Ніна Жалязнова: Мы, беларусы, па сваёй ментальнасці — людзі зямлі

«Звязда» ўжо неаднойчы пісала пра гэту незвычайную жанчыну.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра ўрокі іншай мовы і шчасце, калі ў доме гаспадар.