Вы тут

Пер­шая су­свет­ная вай­на

0 918

100 гадоў пасля Першай сусветнай

У Ма­гі­лё­ве ства­ры­лі ўні­каль­ную пе­ра­со­вач­ную вы­ста­ву, пры­све­ча­ную па­дзе­ям Вя­лі­кай вай­ны 1914-1918 га­доў на ўсхо­дзе Бе­ла­р

0 749

У народнай памяці і ў мастацтве

Вя­лі­кая вай­на пад­штурх­ну­ла да по­шу­ку ін­тэр­на­цы­я­наль­ных асноў куль­ту­ры

0 567

Гераізм і пацыфізм з экрана

Му­зей гіс­то­рыі кі­но пра­па­ноў­вае да­лу­чыц­ца да пра­гля­ду леп­шых філь­маў пра Пер­шую су­свет­ную вай­ну

0 485

Ра­сій­скі кон­сул уша­на­ваў во­і­наў Пер­шай су­свет­най вай­ны

У Сло­ні­ме ўпер­шы­ню па­бы­ваў Ге­не­раль­ны кон­сул Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі ў Брэс­це Мі­кі­та Мат­коў­скі.

0 793

«Хто пад Смар­гон­ню не бы­ваў...»

Па­кла­дзе­ны па­ча­так ме­ма

0 594

На­го­да ўспом­ніць і на­пом­ніць

У Мін­ску ўша­на­ва­лі

0 706

Ліс­ты і дзён­ні­кі

Пад­час 100-й га­да­ві­ны з па­чат­ку Пер­шай су­свет­най вай­ны тыя, хто за­хап­ля­ец­ца гіс­то­ры­яй

0 904

Беларусь сто гадоў таму...

Ці­ка­васць да тэ­мы Пер­шай су­свет­най вай­ны на­бі­рае аба­ро­ты. Ка­заць пра бе­лую пля­му ў гэ­тым пы­тан­ні ўжо не пры­хо­дзіц­ца.

0 859

Балада аб Смаргоні

Усё блі­жэй да нас 100-год­дзе па­чат­ку ад­на­го з са­мых кро­ва­пра­літ­ных і маш­таб­ных уз­бро­е­ных кан­флік­таў у гіс­то­рыі ча­ла­вец­тва