Вы тут

Прэ­зі­дэн­т

Пазітыўны парадак дня
0 828

Пазітыўны парадак дня

Бе­ла­рус­кі по­гляд на мал­даў­скі ві­зіт Прэ­зі­дэн­та

ЖКГ: пе­ра­за­груз­ка
0 556

ЖКГ: пе­ра­за­груз­ка

У сфе­ры жыл­лё­ва-к

Дбай­на вы­ка­рыс­тоў­ваць кож­ны ўчас­так сель­ска­гас­па­дар­чай зям­лі
0 436

Дбай­на вы­ка­рыс­тоў­ваць кож­ны ўчас­так сель­ска­гас­па­дар­чай зям­лі

За­па­тра­ба­ваў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пад­час ра­бо­чай па­езд­кі ў Мін­скую воб­ласць