Вы тут

Ра­сія

Праверка боегатоўнасці
0 381

Праверка боегатоўнасці

Су­мес­ная ка­манд­на-штаб­ная трэ­ні­роў­ка па су­праць­па­вет­ра­най аба­ро­не дзяр­жаў — удзель­ніц СНД ад­бы­ла­ся на бе­ла­рус­кай зям­лі,

Па спецтарыфе — хоць у Мурманск, хоць у Анапу
0 370

Па спецтарыфе — хоць у Мурманск, хоць у Анапу

Бе­ла­рус­кая і ра­сій­ская чы­гун­кі па­шы­ра­юць сфе­ру вы­ка­ры­стан­ня спе­цы­яль­ных та­ры­фаў на пе­ра­воз­ку па­са­жы­раў асоб­ны­мі цяг­

Зімовы час скарэкціраваў расклад руху цягнікоў
0 561

Зімовы час скарэкціраваў расклад руху цягнікоў

Бе­ла­рус­кая чы­гун­ка ўнес­ла ка­рэк­ты­вы ў рас­клад ру­ху між­на­род­ных цяг­ні­коў у су­вя­зі з пе­ра­хо­дам Ра­сіі, Укра­і­ны і кра­ін ЕС

Форум транспартнікаў
0 356

Форум транспартнікаў

Учо­ра стар­та­ваў транс­парт­ны ты­дзень у Мін­ску.

Усходняе перакрыжаванне
0 600

Усходняе перакрыжаванне

Ня­ўзва­жа­ная стра­тэ­гія ЕС па ад­на­ба­ко­вым уцяг­ван­ні кра­ін Ус­ход­ня­га парт­нёр­ства ў сфе­ру сва­іх ін­та­рэ­саў без уліч­ван­ня ін­т

Укра­і­на пе­ра­крые тран­зіт га­зу з Ра­сіі?
0 305

Укра­і­на пе­ра­крые тран­зіт га­зу з Ра­сіі?

Урад Укра­і­ны пе­ра­даў на раз­гляд Са­ве­та на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі і аба­ро­ны спіс са 172 ч

Ра­сі­ян пры­цяг­ва­юць гі­пер­мар­ке­ты
0 270

Ра­сі­ян пры­цяг­ва­юць гі­пер­мар­ке­ты

Да­сле­да­ван­ні фон­ду «Гра­мад­ская дум­ка» па­ка­за­лі, што жы­ха­ры Ра­сіі ў пы­тан­ні куп­лі пра­дук­таў ста­лі больш да­вя­раць сет­к

Ін­вес­ты­цый­ная пры­ваб­насць
0 478

Ін­вес­ты­цый­ная пры­ваб­насць

Як пад­му­рак 

Ра­сія за­да­во­лі­ла прось­бу Яну­ко­ві­ча і га­ран­та­ва­ла яму бяс­пе­ку
0 225

Ра­сія за­да­во­лі­ла прось­бу Яну­ко­ві­ча і га­ран­та­ва­ла яму бяс­пе­ку

Ула­ды Ра­сіі за­да­во­лі­лі прось­бу Вік­та­ра Яну­ко­ві­ча аб за­бес­пя­чэн­ні яго аса­біс­тай бяс­пе­кі, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц

Ра­сія ўвя­ла аб­ме­жа­ван­ні на ўсы­наў­лен­не дзя­цей у кра­і­ны з ад­на­по­лы­мі шлю­ба­мі
0 645

Ра­сія ўвя­ла аб­ме­жа­ван­ні на ўсы­наў­лен­не дзя­цей у кра­і­ны з ад­на­по­лы­мі шлю­ба­мі

Прэм'­ер РФ Дзміт­рый Мядз­ве­дзеў пад­пі­саў па­ста­но­ву аб аб­ме­жа­ван­ні ўсы­наў­лен­ня дзя­цей у кра­і­ны з ад­на­по­лы­мі шлю­ба­мі.