Вы тут

санк­цыі

Грэ­час­кія еў­ра­дэ­пу­та­ты па­тра­бу­юць ад ЕС ад­мя­ніць санк­цыі
0 238

Грэ­час­кія еў­ра­дэ­пу­та­ты па­тра­бу­юць ад ЕС ад­мя­ніць санк­цыі

Дэ­пу­та­ты Еў­ра­пар­ла­мен­та ад Ка­му­ніс­тыч­най пар­тыі Грэ­цыі за­па­тра­ба­ва­лі ад Еў­ра­са­ю­за ад­мя­ніць эка­на­міч­ныя санк­цыі

«Смеш­ныя» санк­цыі
0 732

«Смеш­ныя» санк­цыі

Як вя­до­ма, пас­ля рэ­фе­рэн­ду­му ў Кры­ме і ўклю­чэн­ня яго як но­ва­га рэ­гі­ё­на ў склад Ра­сіі ЗША, ЕС і не­ка­то­рыя іх са­юз­ні­кі ўвя­л